ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 8
บทเร้าวิงวอน


 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เตรียมตัวสำหรับวจนะพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ
โดยให้แต่ละคนได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ขึ้นเองโดยให้มีพื้นฐานความคิดมาจากพระคุณ
ทั้งเจ็ดประการของพระจิตเจ้า

อุปกรณ์
             กระดาษ
             ดินสอ

ขั้นดำเนินการ
          ให้แต่ละกลุ่มได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ตามที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย
จากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ได้รับพระคุณ “พละกำลัง” อาจจะเขียนว่า
“ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดประทานพละกำลังให้แก่ลูกแต่ละคน เพื่อที่จะได้สามารถกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องและกล้าที่จะยืนยันถึงความเชื่อศรัทธาจนตลอดชีวิต” แต่ละคนในกลุ่มควรจะคัดลอก
บทภาวนานี้ไว้เพื่อจะได้นำไปใช้ในพิธีปิด

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์