ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 7
การช่วยเหลือคืออะไร (กิจกรรมสร้างสรรค์)

 จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ต้องการที่จะให้สมาชิกได้เข้าใจความหมายของการรับใช้
หรือการช่วยเหลือกันและกัน และให้ชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
เพราะศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้รับเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ขึ้นและสามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ในเรื่องต่าง ๆ ได้

กิจกรรมนี้ให้ทำเป็นกลุ่ม    การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์นี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
แนบแน่นระหว่างกันและกัน และยังเป็นโอกาสให้สมาชิกได้ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย

อุปกรณ์
             สิ่งของที่ใช้สำหรับการแสดง
             กระดาษ
             ปากกา

ขั้นดำเนินการ
 1.ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามที่ว่า “การช่วยเหลือคืออะไร”
 โดยให้นำเสนอคำตอบที่สรุปได้นั้น ออกมาในรูปแบบอิสระต่างๆ เช่น ละครสั้น
 บทเพลง โปสเตอร์ การเต้นรำ ละครใบ้ บทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การรายงานข่าว
 บทกลอน บทกวี เกม ธง คำขวัญ อักษรไขว้ ฯลฯ ให้สมาชิกพิจารณาถึงการรับใช้หรือ
 การช่วยเหลือที่ให้ทั้งกับพระเจ้าและกับเพื่อน มนุษย์ และตามที่ศีลกำลังเรียกร้อง
 ส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่


 2.ให้แต่ละกลุ่มได้แยกย้ายกันไปประชุมและการฝึกซ้อมในสถานที่เหมาะสม ให้เวลา
 ในการเตรียม 30 นาที ทีมงานควรช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แต่ละกลุ่มด้วย


 3.เมื่อทุกกลุ่มพร้อมแล้ว ให้เชิญทุกคนมาพร้อมกันเพื่อฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
 โดยเริ่มจากคำจำกัดความที่แต่ละกลุ่มสรุปได้ และการนำเสนอสิ่งที่ได้เตรียมมา


 4.ในตอนสุดท้ายให้สรุปว่า การรับใช้ หรือการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่เป็น
 โครงการใดโครงการหนึ่งที่เราจะต้องกระทำเพื่อที่จะได้รับศีลกำลัง แต่ศีลกำลังเรียก
 ร้องให้เราคริสตชนทุกคนได้มีนิสัยแห่งการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องไปจนตลอดชีวิต

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์