ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


กิจกรรม 6
บอกใบ้ทายคำ

กิจกรรมนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานกับมวลสมาชิกแล้ว ผู้นำยังสามารถที่จะให้สมาชิก
ได้ทบทวนและอภิปรายกันถึงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศีลกำลัง โดยการใช้จินตนาการและการ
แสดงออกในลักษณะต่างๆ

อุปกรณ์
               บัตรคำที่ใช้สำหรับการทาย
               ปากกาเคมี
               กระดาน White broad

ขั้นเตรียมการ
 เตรียมบัตรคำตามคำที่ให้ไว้นี้    ศีลกำลัง  การช่วยเหลือผู้อื่น   พระจิตเสด็จลงมา  
 พ่อทูนหัว แม่ทูลหัว ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระจิตเจ้า พระตรีเอกภาพ กลุ่มคริสตชน
 การเจิมด้วยน้ำมัน พระสังฆราช คริสตชน พระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้า สติปัญญา
 ปรีชาญาณ พละกำลัง ความรู้ ความยำเกรงพระเจ้า ความศรัทธา ความเชื่อ
 การภาวนา พยาน พระเยซู สายลมและเปลวไฟ การกลับใจ การปกมือ คำสัญญา
 แห่งศีลล้างบาป การประทับตราของพระจิตเจ้า ผลของพระจิตเจ้า การเฉลิมฉลอง
 การอุทิศตน ฯลฯ ควรเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับศีลกำลังให้มากที่สุด และพยายามให้
 สมาชิกได้รู้จักและคุ้นเคยกับคำศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้

ขั้นดำเนินการ
 •ให้แข่งขันกันที่ละกลุ่มๆ กลุ่มละ 2 นาที
 •โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกบุคคลที่จะออกมาเป็นผู้แสดงใบ้ (หรือวาดภาพ)หนึ่งคน 
 •ให้ผู้แสดงใบ้สุ่มหยิบบัตรคำออกมา หนึ่งใบ  แล้วแสดงใบ้ให้เพื่อนๆในกลุ่ม
 ทายให้ถูก (หรือจะให้วาดเป็นภาพแทนการแสดงก็ได้)
 ถ้าเพื่อนทายถูกให้จับบัตรคำใบใหม่แล้วแสดงให้เพื่อนๆทายต่อไป
 •เมื่อหมด 2 นาที ให้รวมคะแนนไว้ ทายถูกหนึ่งคำได้หนึ่งคะแนน
 •แล้วให้กลุ่มต่อไปได้เล่นตามกฎกติกาเช่นเดียวกันจนกว่าจะครบทุกกลุ่ม
 •เมื่อครบแล้วให้ตรวจสอบคะแนน เพื่อดูว่ากลุ่มใดทายได้ถูกต้องมากที่สุด

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์