ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 5
พระคุณของพระจิตเจ้าในโลกปัจจุบัน (การอภิปรายในกลุ่มย่อย)

พระคุณของพระจิตเจ้าในโลกปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสได้คิดพิจารณา
ถึงความหมายของพระคุณต่าง ๆ ของพระจิตเจ้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และให้สมาชิกได้รู้จักวิธีใช้
พระคุณต่าง ๆ เหล่านั้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกด้วย

อุปกรณ์
           กระดาษเขียนแบบ
           ปากกาเคมี

ขั้นดำเนินการ


 1.ให้ผู้นำเกริ่นนำถึงพระคุณของพระจิตเจ้าในฐานะที่เป็นบ่อเกิดแห่งพลังในการดำเนิน
 ชีวิตประจำวันของเราคริสตชนแต่ละคน ให้อธิบายว่าพระคุณต่าง ๆ นั้นจะมาถึงเราได้
 ก็โดยอาศัยการรับผิดชอบในการที่จะใช้พระคุณเหล่านั้นด้วย นอกจากนั้นเราจะได้
 พิจารณาพระคุณของพระจิตเจ้าในแต่ละประการอย่างใกล้ชิดอีกด้วย โดยให้แต่กลุ่มที่
 จับได้พระคุณของพระจิตเจ้าในแต่ละประการได้ตอบคำถามดังที่จะให้ไว้นี้ และให้มีคน
 หนึ่งเป็นผู้จดบันทึกไว้ด้วย


 ก.พระคุณที่กลุ่มของท่านเลือกได้นั้น มีความหมายว่าอย่างไร(พละกำลังคือความ
 สามารถที่จะเอาชนะความกลัวและความกระวนกระวายใจขณะที่ตกอยู่ในช่วงเวลา
 ที่มีความยากลำบาก)


 ข.พระคุณที่กลุ่มของท่านได้รับนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร
 (เราต้องอาศัยพละกำลังเพื่อที่จะได้ยืนหยัดต่อสิ่งที่เราเชื่อศรัทธา และกล้าหาญที่จะ
 กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง)


 ค.จงยกตัวอย่างในการใช้พระคุณที่กลุ่มของท่านได้รับ (เราสามารถใช้พระคุณแห่ง
 พละกำลังเพื่อตอบปฏิเสธเมื่อเพื่อนๆชักชวนเราให้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่า
 เป็นสิ่งที่ผิด หรือการที่เรากล้าที่จะปฏิบัติศาสนกิจเมื่อคนอื่นหัวเราะเยาะเรา)


 2.ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มต่อหน้าสมาชิก
 ทั้งหมด

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์