ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กิจกรรม 4
ตามหาพระคุณของพระจิตเจ้า

อุปกรณ์
           กระดาษบัตรคำขนาด 4x6 นิ้ว
           ปากกาเคมี

ขั้นเตรียมการ
           ก่อนการเข้าเงียบให้ผู้นำได้แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 7 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มมีชื่อ
ตามพระคุณของพระจิตเจ้าทั้ง 7 ประการดังนี้ คือ
                        ปรีชาญาณ (พระดำริ wisdom) 
                        สติปัญญา (understanding)
                        ความคิดอ่าน (Right Judgment) 
                        ความรู้ (knowledge)
                        ความยำเกรงพระเจ้า (Wonder and Awe) 
                        พละกำลัง (กล้าหาญ Courage) 
                        ความศรัทธา (Reverence)

                ให้เขียนพระคุณทั้งเจ็ดลงในบัตรคำ โดยแบ่งตัวอักษรของแต่ละพระคุณออกเป็นชิ้น ๆ
ตามจำนวนสมาชิกของกลุ่ม  ถ้ามีสมาชิกในกลุ่มอยู่ 6 คน ก็ให้ตัดคำในพระคุณนั้นออกเป็น 6 ส่วน
เช่น ส-ติ-ปั-ญ-ญ-า แล้วให้เอาตัวอักษรเหล่านี้คละกันไว้

ดำเนินการ
             แจกบัตรคำให้สมาชิกคนละหนึ่งชิ้น แล้วให้ไปหาเพื่อนๆที่สามารถรวมกันแล้วได้เป็น
ชื่อพระคุณของพระจิตเจ้าประการใดประการหนึ่ง กลุ่มใดได้แล้ว ให้ถือว่ากลุ่มนั้นๆจะต้องรวมตัวกัน
เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ต้องมีการอภิปรายกลุ่มย่อย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์