ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาบทที่ 5
พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ

73. พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ 40 วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อทำอะไร(659)
         สั่งสอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า

74. "ไม่มีใครขึ้นสวรรค์ได้ เว้นแต่ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ คือพระบุตรแห่งมนุษย์" หมายความว่าอะไร(661)
         มนุษยชาติไม่สามารถเข้าไปถึงบ้านของพระบิดาได้ด้วยพละกำลังของตนเองตามธรรมชาติ   เว้นแต่จะพึ่ง  พระเยซูเจ้าเท่านั้น

75. คำว่า "เบื้องขวาพระบิดา" หมายความว่าอะไร(663)
        หมายความถึงพระสิริรุ่งโรจน์และพระเกียรติแห่งพระเจ้า

76. การประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาหมายความว่าอะไร(664)
        พระเยซูเจ้าทรงขึ้นครองราชย์ในฐานะพระแมสสียาห์ เป็นราชอำนาจนิรันดร ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีวันที่จะถูกทำลาย (เทียบ ดนล.7:14)

เนื้อหาและบทเรียน