ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายบทที่ 6
จากสวรรค์ พระองค์จะเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

77. การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายความว่าอะไร(668)
       หมายถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงมีส่วนร่วมในพระอานุภาพ และพระอำนาจของพระเจ้านั้นเอง

78. พระคริสตเจ้าทรงครองราชย์ปกครองโลกโดยผ่านทางใคร(669)
        พระศาสนจักร

79. ทำไมพระเยซูเจ้าจึงจะต้องเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง(670-671)
       แม้ว่าแผนการไถ้กู้ของพระเจ้านั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์เพราะพระศาสนจักรยังถูกโจมตี ด้วยอำนาจความชั่วร้าย พระองค์จึงต้องเสด็จมาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจของความชั่วร้ายนี้

80. พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไร(673)
       ไม่มีใครรู้ได้ว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไร นอกจากพระบิดาเจ้าสวรรค์

81. การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้าขึ้นอยู่กับอะไร(674)
       การยอมรับของชาวอิสราเอลทั้งหมด (รม.11:26; มธ.23:29) หมายถึง ชาวอิสราเอลทุกคนมีความเชื่อ  (รม11:12) คนต่างชาติเข้ามามีความเชื่อครบจำนวน(รม.11:25) ประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตราฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า (อฟ.4:13)  ซึ่งเวลานั้น "พระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน"    (1คร.15:28)

82. ความทุกข์ยากสูงสุดขั้นสุดท้ายของพระศาสนจักรคืออะไร(675-676)
        พระศาสนจักรจะต้องผ่านความยากลำบากขั้นสุดท้ายซึ่งจะทำให้ความเชื่อของผู้มีความเชื่อเป็นจำนวนมากต้องคลอนแคลน (เทียบ ลก.18:8; มธ.24:12)  ด้วยการถูกเบียดเบียน  หลอกล่วง โดยลักธิที่ต่อต้านพระคริสต์ เป็นลักธิที่นับถือพระเมสสิยาห์จอมปลอม ยกย่องมนุษย์แทนพระเจ้า

83. พระศาสนจักรจะชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างไร(677)
        พระศาสนจักรจะชนะได้ก็โดยการดำเนินตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้าที่ผ่านความตายเข้าสู่ชีวิต    อาศัยชัยชนะของพระเจ้า ทรงปลดปล่อยความชั่วร้ายต่างๆ

84. การพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายหมายความว่าอย่างไร(678-679)
       การที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยถึงความประพฤติ และความลับในหัวใจของแต่ละคนออกมา  (เทียบ มก 12 :   38- 40; ลก.12:1-3; ยน.3:20-21; รม.2:16; 1คร.4:5)  ผู้มีความผิดที่ไม่ยอมเชื่อ   และไม่ใส่ใจในพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้  จะถูกตัดสินให้ลงนรก (เทียบ มธ.11:20-24; 12:41-42) โดยการตรวจสอบจากทัศนคติที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะเผยให้เห็นการต้อนรับหรือการปฏิเสธพระหรรษทานและความรักพระเจ้า (เทียบ มธ.5:22; 7:1-5)

เนื้อหาและบทเรียน