ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล วันที่สามกลับคืนชีพบทที่ 4
พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาลวันที่สามกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตาย

4.1 พระคริสตเจ้าเสด็จลงใต้บาดาล

63. ใต้บาดาลคืออะไร(633)
        ที่พำนักของผู้ตายหรือแดนมรณาที่ผู้ตายไม่ว่าดีหรือชั่วรอพระผู้ไถ่อยู่ที่นั้น  วิญญาณของพวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นพระเจ้า (เทียบ ฟป.2:10; กจ.2:24; วว.1:18; อฟ.4:9; สดด.6:6;88:11-13) จนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากพระองค์

64. พระเยซูเจ้าเสด็จลงใต้บาดาลเพื่ออะไร(632,633)
       พระวิญญาณของพระองค์ได้เสด็จไปยังดินแดนของผู้ตาย ในฐานะองค์พระผู้ช่วยให้รอด พร้อมกับทรงประกาศข่าวดีแก่จิตวิญญาณทั้งหลายที่ถูกกักไว้  ณ ที่นั้น (เทียบ 1ปต.3:18-19) และทรงปลดปล่อยผู้ชอบธรรมที่ตายไปก่อนพระองค์

4.2วันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

65. การฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้ามีความสำคัญอย่างไร(638)
        การฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นความจริงสุดยอดแห่งความเชื่อของเราในพระคริสต์ ซึ่งเป็นที่เชื่อและยึดถือว่าเป็นความจริงศูนย์กลางอยู่ในชีวิตชุมชนชาวคริสต์รุ่นแรก

66. ความจริงเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเหตุการณ์จริงจากการยืนยันของใคร(639)
         นักบุญเปาโลได้เขียนยืนยันเรื่องนี้กับชาวโครินธ์ประมาณปี ค.ศ. 56 (1คร.15:3-4)

67. มีข้อพิสูจน์อย่างไรว่าพระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพจากความตาย(640-641)
         ข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพ  คือเรื่องพระคูหาว่างเปล่า (เทียบ ยน.20:6) และการปรากฏองค์  แก่บุคคลต่าง ๆ  เช่น มารีย์ ชาวมักดาลา  และสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.24:1) บรรดาอัครสาวก (ลก.24:9-10) และโทมัส(ยน. 20:26)

68. สภาพของพระเยซูเจ้าหลังจากฟื้นคืนชีพเป็นอย่างไร(645)
         พระองค์ทรงติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับบรรดาสานุศิษย์เหมือนปรกติ  ด้วยร่างกายเดิมแต่มีคุณสมบัติใหม่ที่เปี่ยมด้วยสิริโรจนาการ ไม่อยู่ในกาลเวลาและสถานที่ สามารถปรากฏองค์ตามแต่จะทรงพอพระทัย

69. การกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าเหมือนกับการฟื้นคืนชีพของบุตรสาวของไยรัส ชายหนุ่มที่นาอิมและลาซารัส หรือไม่(646)
         ไม่เหมือนกับการกลับฟื้นคืนชีพของบุคคลอื่น ๆ ที่จะต้องตายอีกครั้งหนึ่ง แต่พระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพที่ก้าวไปอีกชีวิตหนึ่ง ที่โพ้นกาลเวลาเและสถานที่ พระองค์เข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตพระเจ้า ในสภาวะอันรุ่งโรจน์ ดังที่นักบุญเปาโลเรียกว่า พระองค์คือ "มนุษย์สวรรค์" (เทียบ 1คร.15:35-50)

70. การฟื้นคืนชีพของพระคริสต์  เป็นผลงานของพระตรีเอกภาพ  หมายความว่าอะไร(648-650)
         พระเจ้าทั้งสามพระบุคคลทรงปฏิบัติงานร่วมกันและทรงสำแดงลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยการกลับคืนชีพเกิดขึ้นด้วยฤทธานุภาพของพระบิดา โดยการทำงานของพระจิต และการยอมรับจากพระบุตร

71. การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้ามีความหมายอย่างไร(651-653,655)
         การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้ามีความหมายดังนี้
 1) เป็นการยืนยันถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำและได้ทรงสั่งสอน
 2) เป็นการกระทำให้คำมั่นสัญญาในพันธสัญญาเดิมและคำสัญญาของพระเยซูเจ้าในชีวิตของพระองค์เอง
  บนแผ่นดินนี้สำเร็จไป ดังถ้อยคำที่ว่า "ตามความในพระคัมภีร์"
 3) แสดงให้เห็นว่าพระองค์คือ "พระบุตรของพระเจ้า" และเป็น "พระเจ้า" เอง
 4) เป็นบ่อเกิดและที่มาแห่งการกลับคืนชีพของเราทั้งหลายในอนาคต

72. ธรรมล้ำลึกปัสกามีโฉมหน้าอยู่สองด้าน โฉมหน้าทั้งสองคืออะไร(654-655)
        โฉมหน้าที่หนึ่งอาศัยการสิ้นพระชนม์ พระคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาป และโฉมหน้าที่สองคืออาศัยการกลับคืนชีพ พระองค์ได้ทรงเผยช่องทางให้เราเข้าสู่ชีวิตใหม่

เนื้อหาและบทเรียน