ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูเจ้าไปด้ทรงรับทรมานสมัยปอนซีโอปีลาโตบทที่ 3
พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปีลาตทรงถูกตรึงกางเขน ตาย และฝังไว้

43. เรื่องอะไรที่เป็นหัวใจของการประกาศพระวรสาร(571)
       เรื่องความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้า

3.1พระเยซูเจ้าและอิสราเอล

44. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระเยซูเจ้าถูกประหารชีวิต (576)
       สาเหตุที่ทำให้พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิตคือ
 1) คำสอนเรื่องพระธรรมบัญญัติ
 2) คำสอนเรื่องพระวิหาร
 3) คำสอนเรื่องพระเจ้า

45. พระเยซูเจ้าทรงมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องธรรมบัญญัติ (577)
        พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงมาเพื่อลบล้างบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศกแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น

46. ชาวยิวไม่พอใจในคำสอนเรื่องพระบัญญัติของพระเยซูเจ้าในแง่ใด(579)
         พระเยซูเจ้าทรงตำหนิการถือบทบัญญัติตามตัวอักษร แบบคนหน้าซื่อใจคต โดยขาดจิตตารมณ์ที่แท้จริง

47. พระเยซูเจ้าทรงมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องพระวิหาร (583)
         พระเยซูเจ้าทรงมีความเคารพอย่างลึกซึ้งที่สุดต่อพระวิหาร  ทรงขัดเคืองพระทัยที่เห็นบางคนมาใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นแหล่งค้าขาย

48. สาเหตุใดที่ชาวยิวคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่เคารพพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ (585-586)
         เพราะพระเยซูทรงทำนายล่วงหน้าถึงความพินาศของพระวิหาร ว่าจะราบเรียบไม่เหลือศิลาที่จะซ้อนทับกันอยู่เลย

49. สาเหตุใดที่ชาวยิวคือว่าพระเยซูเจ้าทรงดูหมิ่นพระเจ้า (589)
        พระเยซูเจ้าได้ทรงทำให้คนอื่นขัดข้องใจ เพราะทรงแสดงพฤติกรรมทีเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อคนบาป ทานอาหารร่วมกับคนบา ให้อภัยบาป ซึ่งชาวยิวถือว่าเป็นอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นที่จะกระทำเช่นนี้ได้

3.2 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์

50. ใครต้องรับผิดชอบในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า (597-598)
        ไม่มีใครต้องรับผิดชอบในความตายของพระเยซูเจ้า (ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชาวยิว  ยูดาส  หรือปีลาต) เพราะพระเยซูเจ้าได้ทรงให้อภัยแก่ทุกคนขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนนั้น แต่เมื่อคำนึงถึงความจริง ที่ว่าบาปของเราเองทำร้ายพระคริสตเจ้า ดังนั้นแต่คริสตชนทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในพระทรมานของพระเยซูเจ้าด้วย

51. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เป็นแผนการช่วยมนุษย์ให้รอด หมายความว่าอย่างไร(599,603-604)
        ความตายของพระเยซูเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมล้ำลึกเรื่องการไถ่บาปของพระเจ้า  มิใช่เป็นผลของความบังเอิญ พระเยซูเจ้าทรงยอมรับความผิดหรือบาปของเราไว้เอง และยอมรับความตายเพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์ทุกคน

52. การสิ้นพระชนม์เพื่อยกบาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นไปตามความในพระคัมภีร์ หมายความ
ว่าอะไร
(601)
        การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าได้มีการประกาศไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์แล้ว ในฐานะที่เป็นธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้จักรวาล กล่าวคือ เป็นการไถ่คืนหรือปลดปล่อยมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากความเป็นทาสของบาป

53. นักบุญเปาโลได้พูดถึงแผนการไถ่กู้ของพระเจ้ากับบรรดาสานุศิษย์ไว้ว่าอย่างไร(602)
        "ท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตอันไร้ค่า ที่สืบมาจากบรรพบุรุษ มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า ดังเช่นของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั่งแต่ก่อนสร้างโลก และได้ทรงเปิดเผยพระคริสตเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายในวาระสุดท้าย" (1ปต.1:18-20)

54. พระเจ้าทรงสำแดงให้มนุษย์ได้เห็นแผนการแห่งความรักของพระองค์ด้วยการส่งพระบุตรลงมาชดเชยบาปให้กับมนุษย์ทุกคน ในเรื่องนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนใจไว้แล้วในนิทานเปรียบเทียบเรื่องอะไรของพระองค์
       ในตอนท้ายของเรื่องแกะที่หายไป "พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็เช่นกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดา ๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป" (มธ.18:14)

55. พระเยซูเจ้าทรงยอมรับความตายเพื่อไถ่กู้มนุษย์ด้วยความเต็มใจหรือไม่(606-609)
        พระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยสมัครใจ เป็นดังลูกแกะปัสกา ซึ่งสัญลักษณ์แห่งการไถ่กู้ชาติอิสราเอลในครั้งแรก(อพย.12:3-14)

56. เหตุการณ์ใดที่แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงยอมรับความตายเพื่อไถ่กู้มนุษย์อย่างอิสระ(610-611,616)
        ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสียสละของพระองค์ (1คร.11:25) ในการเข้าตรีทูต ณ สวนเกทเสมนี พระองค์ภาวนาว่า "ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด" (มธ. 26:39) และบนกางเขน พระองค์ทรงทำให้การเสียสละของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์

57. ทำไมพระศาสนจักรจึงแสดงความเคารพต่อไม้กางเขน(617)
        เพราะอาศัยมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน พระองค์ได้ทรงทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรม ได้รับความรอดพ้นนิรันดร

58. คำสอนที่ว่า "จงแบกกางเขนของตน แล้วติดตามเรามา" หมายความว่าอะไร(618)
        พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานเพื่อเรา และประทานแบบฉบับไว้ให้เราดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของ
 พระองค์(เทียบ 1ปต.2:21)

3.3พระเยซูคริสตเจ้าทรงถูกฝังไว้

59. ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระเยซูเจ้าต้องมารับความตาย(624)
        พระเจ้าให้พระเยซูเจ้าทรงลิ้มรสความตายเพราะต้องการให้เรามนุษย์ได้รับรู้ถึงสภาพความตาย สภาพการแยกจากกันระหว่างวิญญาณและกาย ในช่วงเวลาระหว่างชั่วขณะที่ทรงสิ้นลมปรานบนไม้กางเขน  และชั่วขณะที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์

60. การประทับอยู่ในพระคูหามีความหมายอะไร(625)
         เป็นการแสดงถึงการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงระหว่างสภาพการรอชั่วคราวของพระคริสตเจ้าก่อนปัสกา กับสภาพอันเปี่ยมด้วยสิริรุ่งโรจน์ในปัจจุบันขององค์ผู้ฟื้นคืนชีพ ว่าเป็นพระบุคคลผู้ทรงชีวิตเดียวกัน

61. ร่างกายของพระเยซูเจ้าต้องเน่าเปื่อยไปเพราะความตายหรือไม่(627)
         ร่างกายของพระเยซูเจ้าไม่เน่าเปื่อย เพราะความตายไม่สามารถยึดพระองค์ไว้ใต้อำนาจของมันได้(เทียบ กจ.2:24)

62. ศีลล้างบาปเปรียบกับความตายของพระเยซูเจ้าอย่างไร(628)
         ในพิธีศีลล้างบาปนั้น  การจุ่มลงในน้ำหมายถึงการลงสู่หลุมศพอย่างจริงจังของคริสตชน  ซึ่งตายจากบาปร่วมกับพระคริสต์ เพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่

เนื้อหาและบทเรียน