ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิตบทที่ 2
พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารี

2.1พระบุตรของพระเจ้า   มาบังเกิดเป็นมนุษย์
13. ทำไมพระบุตรของพระเจ้าจึงทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์(456-460)
        พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะ
 1) เพื่อช่วยเราให้ได้รับความรอด โดยการกลับมาคืนดีกับพระเจ้า
 2) เพื่อให้เราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้า
 3) เพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเรา
 4) เพื่อให้เราได้เข้ามามีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจ้า

14. การรับเอากาย หรือ พระวจนาตถ์ทรงรับเอากายหมายถึงอะไร(461-463)
        การรับเอากายหมายถึงการที่พระเจ้าทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด เการบังเกิดนี้ที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักพระเจ้าได้

15. พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ หมายความว่าอะไร(464-469)
        พระเยซูคริสตเจ้าคือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ในพระบุคคลของพระองค์เอง พระธรรมชาติทั้งสองแบบนี้  ไม่ปะปนกัน แต่ร่วมอยู่ในพระบุคคลหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็น
 1) องค์สื่อกลางหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
 2) ทรงมีพระปัญญาและเจตจำนงเยี่ยงมนุษย์ประสานสมบูรณ์สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ และอยู่ภายใต้อำนาจของพระปัญญาและเจตจำนงแบบพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงมีร่วมกับพระบิดาและพระจิต

16. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้(470-477)
       พระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้จริงเพราะพระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ มีความรู้สึกนึกคิด มีเจตจำนงแบบมนุษย์ พระองค์ทรง "เจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์" (ลก.2:52)

2.2ปฏิสนธิเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี

17. การปฏิสนธิเดชะพระจิตหมายความว่าอย่างไร(484-486)
       การปฏิสนธิเดชะพระจิตหมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมาเกิดเป็นมนุษย์จากพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิต ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์ทั่วไป

18. ทำไมพระเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูเจ้าให้มาบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี(487-489)
       พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดจากพระนางมารีย์  เพราะทรงปรารถนาให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมกับงานไถ่กู้ของพระองค์

19. การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์หมายความว่าอะไร(490-493)
       การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์  หมายความว่า  ณ  ชั่วขณะแรกแห่งการปฏิสนธิของพระนางมารีย์พรหมจารี พระนางได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ให้พ้นจากมลทินทุกประการแห่งบาปกำเนิด

20. "จงเป็นไปตามวาทะของท่าน" หมายความว่าอะไร(494)
      เป็นการตอบรับที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระนางยินยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระวาจาของพระองค์ในการเป็นมารดาของพระเจ้า ในขณะที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวแก่พระนาง 

21. "การเป็นมารดาของพระเจ้า" หมายความว่าอะไร(495)
      ผู้ที่พระแม่มารีย์เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นมนุษย์ด้วยพระอานุภาพของพระจิตนั้น เป็นพระบุตรของพระบิดา เป็นพระบุคคลที่สองแห่งพระตรีเอกภาพ พระแม่จึงได้รับชื่อว่าเป็นมารดาของพระเจ้า

22. "ความเป็นพรหมจารีของพระนางมารีย์" หมายความว่าอะไร (496)
      เนื่องจากการให้กำเนิดพระเยซูคริสต์เป็นไปด้วยพระอานุภาพของพระจิต เป็นกิจการของพระเจ้ามิใช่เป็นไปตามประสามนุษย์ พระศาสนจักรเชื่อว่าเป็นการกระทำให้สำเร็จตามคำสัญญาของพระเจ้าที่ประทานมาโดยผ่านทางประกาศกอิสยาห์ที่ว่า "ดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง" (อสย.7:14)

23. ทำไมจึงพระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคน
       แม้ว่าพระเยซูเป็นบุตรคนเดียวของพระนางมารีย์ แต่ความเป็น "มารดาฝ่ายจิตวิญญาณ" ของพระนางนั้น แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนที่พระองค์เสด็จมาช่วยให้รอด

2.3 ธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้า

24. ธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้า แบ่งออกเป็นกี่ตอน (512)
         ชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นธรรมล้ำลึก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 1) ธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตสมภพ
 2) ธรรมล้ำลึกปัสกา

25. จากคำสอนที่ว่า  "ชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า  คือธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้" หมายความว่าอะไร (517)
        หมายความว่าชีวิตทุกขณะของพระเยซูเป็นการไถ่บาปมนุษย์ โดย
 1) เริ่มจากการรับเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์ ในสภาพที่ยากจน
 2) ในชีวิตภาคซ่อนเร้น โดยการนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดา
 3) โดยการชดเชยการดื้อดึงไม่ยอมนบนอบของเรา
 4) โดยการรักษาโรคภัย และการขับไล่ปีศาจ
 5) โดยการฟื้นคืนชีพจากความตาย

26. การบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้ามีการเตรียมการมาอย่างไร(522-524)
         พระเจ้าได้เตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่การสร้างโลก  โดยอาศัยการประกาศจากบรรดาประกาศก  ซึ่งทยอยสืบต่อกันมาในอิสราเอล จนกระทั่งถึงสมัยของนักบุญยอห์น บัปติสต์

27. เหตุการณ์สำคัญในปฐมวัยของพระเยซูเจ้ามีอะไรบ้าง(527-530)
         เหตุการณ์สำคัญมีดังนี้
 1) พิธีเข้าสุหนัต (เป็นเครื่องหมายถึงศีลล้างบาป)
 2) วันพระคริสต์แสดงองค์ (คนต่างความเชื่อสามารถเข้ามารับข่าวดีแห่งความรอดได้)
 3) การถวายพระกุมารในพระวิหาร (เป็นการรับรองว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระผู้ไถ่ที่อิสราเอลรอคอย)
 4) การลี้ภัยไปอียิปต์ และการประหารทารกผู้วิมล (แสดงถึงการต่อต้านของความมืดต่อความสว่าง)

28. ชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระเยซูขณะที่อยู่กับครอบครัวมีความหมายอะไร(531-533)
        ชีวิตที่ซ่อนเร้นอยู่ ณ เมืองนาซาเร็ธ ทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตประจำวัน การอยู่ภายใต้การปกครองของบิดามารดา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบัญญัติประการที่สี่อย่างครบถ้วนของพระองค์

29. การพบพระเยซูในพระวิหารมีความหมายอะไร(534)
        ทำให้เรามองเห็นพันธกิจ(หน้าที่)ที่พระบิดาทรงมอบหมายให้พระเยซูกระทำในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระองค์

30. ชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระเยซูเจ้าที่สำคัญ ๆ มีอะไรบ้าง(535-560)
         เหตุการณ์สำคัญ ๆ มีดังนี้
 1) การรับพิธีล้าง
 2) การถูกมารประจญ
 3) การประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า
 4) การเลือกสาวก 12 คน
 5) การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม

31. การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้ามีความหมายอะไร(536)
        เป็นการยอมรับและการเริ่มต้นชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระเยซูเจ้า

32. การที่พระเยซูถูกมารประจญเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใดในพันธสัญญาเดิม(538)
        การที่อาดัมถูกปีศาจล่อลวงที่สวนเอเดน และการที่ชาวอิสราเอลอยู่ในที่เปลี่ยว 40 ปี

33. ชัยชนะของพระเยซูเหนือปีศาจที่มาล่อลวงพระองค์ในที่เปลี่ยว มีความหมายอะไร(539)
        หมายความว่าอำนาจของปีศาจไม่มีทางชนะพระเยซูได้ และเป็นการแสดงล่วงหน้าถึงชัยชนะเหนือราคะตัณหา
 
34. พระศาสนจักรร่วมใจกับธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าในที่เปลี่ยวอย่างไร (540)
        โดยจัดเทศกาลมหาพรตเป็นเวลา 40 วัน ทุกปี

35. ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศคือเรื่องอะไร(541)
        เรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า

36. พระอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร(541-542)
       คือ "ครอบครัวของพระเจ้า" เป็นการรวมตัวของมนุษย์ที่กลับใจและเชื่อในพระวาจาของพระเยซูคริสต์ มีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

37. พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของบุคคลประเภทใด(543-545)
       ประเภทแรกได้แก่คนยากจนและผู้ต่ำต้อยทั้งหลาย หมายถึงคนที่มีใจสุภาพ  และคนบาปที่กลับใจ

38. พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องพระอาณาจักร และเรียกให้เข้าสู่พระอาณาจักรด้วยวิธีใด(546)
       การใช้นิทานเปรียบเทียบ เช่น งานเลี้ยง พื้นดินดี เงินตาแลนท์ เป็นต้น

39. เครื่องหมายที่แสดงว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วคืออะไร(547-549)
       อัศจรรย์  ปาฏิหาริย์  และเครื่องหมายต่าง ๆ  ในการช่วยบางคนให้พ้นจากสิ่งร้ายบนแผ่นดิน  เช่น ความ  หิวโหย ความอยุติธรรม ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย(เทียบ ยน.6:5-15; ลก.19:8; มธ.11:5)

40. พระเยซูเจ้าทรงเลือกใครเข้ามาร่วมงานในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกับพระองค์(551)
       อัครสาวก 12 คน โดยให้นักบุญเปโตรเป็นหัวหน้า

41. เหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของพระอาณาจักรของพระเจ้าที่แท้จริง(554)
       เหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาสูงต่อหน้าพยานสามคนคือเปโตร ยากอบและ  ยอห์น (มธ.17:1-8)

42. การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มมีความหมายว่าอะไร(559)
        เป็นการสำแดงว่าพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นได้มาถึงแล้ว โดยที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ  และผู้ที่มีใจสุภาพทั้งหลาย เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ให้สำเร็จไป

เนื้อหาและบทเรียน