ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เชื่อถึงพระเอกบุตรเยซูคริสต์พระเจ้าของเราบทที่ 1
เชื่อถึงพระเอกบุตรพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา
1. พระเยซูคริสตเจ้าทรงมีความสำคัญอย่างไรต่อคริสตศาสนา(422-429)
         พระเยซูทรงมีความสำคัญต่อคริสตศาสนาดังนี้
 1) พระองค์ทรงเป็นข่าวดี เพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงได้สัญญาไว้ว่าจะประทานพระบุตรสุดรักลงมาให้มนุษย์
  นั้นเป็นความจริงแล้ว
 2) ชีวิตของพระองค์เป็นการประกาศถึงความสมบูรณ์ของความเชื่อในความจริงเรื่องของพระเจ้า และชีวิต
  นิรันดรของมนุษย์
 3) เป็นหัวใจของการสอนคริสตศาสนา

2. พระนามของพระเยซูเจ้าที่สำคัญๆมีอะไรบ้าง(430-451)
         พระนามที่มีความหมายสำคัญๆของพระเยซูเจ้า มีดังนี้  พระเยซูเจ้า  พระคริสตเจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า

3. พระนาม "เยซู" มีความหมายว่าอะไร(430)
          พระนาม "เยซู" หมายถึง "พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด"

4. พระนาม "เยซู" มีความสำคัญอย่างไร (434)
          พระนามนี้เป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจ  ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น (ฟป2:9-10) จิตชั่วร้ายทั้งหลายพากันเกรงกลัวพระนามของพระองค์   บรรดาสานุศิษย์ทำอัศจรรย์ได้ก็เพราะใช้พระนามของพระองค์ และทุกสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขอจากพระบิดาในพระนามพระเยซู พระบิดาจะประทานให้เขา (เทียบ กจ.16:16-18;19:13-16; ยน.15:16)

5. พระศาสนาจักรแสดงความเคารพและให้ความสำคัญแด่พระนาม "เยซู" อย่างไร (435)
         พระศาสนจักรให้พระนามพระเยซูเป็นศูนย์กลางแห่งคำภาวนาทั้งหมดของคริสตชน บทภาวนาในพิธีกรรม  ทั้งหมดลงท้ายด้วยถ้อยคำว่า "ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา" และบทวันทามารีอา มีถ้อยคำที่สำคัญสุดยอดอยู่ในคำที่ว่า  "และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนา"  นอกจากนั้น คริสตชน   จำนวนมากสิ้นใจลงโดยมีคำว่า "เยซู" เพียงคำเดียวพร่ำอยู่ที่ริมฝีปาก

6. พระนาม "พระคริสตเจ้า" มีความหมายว่าอะไร(436)
         คำว่า "คริสต์" หรือ "เมสสิยาห์" แปลว่า "ผู้ได้รับเจิม"

7.การเจิมคืออะไร(436)
          การเจิมคือการแต่งตั้งผู้ที่ถวายตัวเพื่อปฏิบัติพันธกิจที่มาจากพระเจ้า 

8. พระเยซูเจ้าได้รับการเจิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อะไร(436)
         เพื่อปฏิบัติหน้าที่สามประการคือ สงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์

9. พระนาม "พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า" มีความหมายว่าอะไร(441-442)
         พระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเป็นการแสดงถึงสถานะที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า    หมายความว่า  พระเยซูเจ้าทรงมีความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและนิรันดรกับพระเจ้าผู้เป็นบิดาของพระองค์

10. เหตุการณ์ใดที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า (445)
        การฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

11. พระนาม "องค์พระผู้เป็นเจ้า" (Lord) มีความหมายว่าอะไร(446)
        พระนาม "องค์พระผู้เป็นเจ้า"  เป็นพระนามสูงสุดที่ใช้สำหรับพระบิดาและพระเยซูผู้เป็นที่ยอมรับว่า  คือพระเจ้าพระองค์เดียวเองด้วย (เทียบ 1คร2:8)

12. เหตุการณ์ใดที่พิสูจน์ถึงว่าพระเยซูทรงเป็น "องค์พระผู้เป็นเจ้า" (447)
        ชีวิตของพระองค์ท่ามกลางฝูงชน พระอิริยาบถที่แสดงถึงการมีอำนาจเหนือธรรมชาติ เหนือโรคภัยไข้เจ็บ
 เหนือปีศาจ  เหนือความตายและบาป ล้วนเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของ
 พระผู้เป็นเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน