ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

84 ข้อคำสอนเรื่องของพระเยซูเจ้า.jpg84 ข้อคำสอน เรื่องของพระเยซูเจ้า
       คำสอนฉบับย่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูเจ้าได้อย่างสั้น ๆ กระชับ ชัดเจน ในลักษณะของการ ถาม - ตอบ โดยคัดเลือกประเด็นที่สำคัญ ๆ จากหนังสือคำสอนพระศาสนจักร  ข้อที่ 422-682 และจัดลำดับเนื้อเรื่องตามหนังสือคำสอนนั้นโดยแบ่งออกเป็นบท ๆ

หัวใจของการสอนคำสอนคือเรื่องพระคริสตเจ้า (CCC 426)

       ตรงกลางของการสอนหลักคริสตศาสนา เราจะพบบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่ง คือ   องค์พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ผู้รับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเราและซึ่งบัดนี้ได้ฟื้นคืนชีพและทรงชีวิตอยู่กับเราตลอดกาล

      การสอนคำสอน   คือ   การเผยแผนการอันนิรันดรทั้งหมดของพระเจ้าในองค์พระคริสตเจ้าให้ได้ทราบโดยทั่วกัน  คือ  การพยายามเข้าใจความหมายของพระกิริยาการ และพระวาจาของพระคริสตเจ้า  ร วมทั้งหมายสำคัญที่พระองค์   ทรงกระทำสำเร็จไป

      จุดมุ่งหมายของการสอนคำสอน คือ ทำให้เราอยู่ในฐานะที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นสามารถนำไปสู่ความรักของพระบิดาในพระจิต และโปรดให้เรามีส่วนในชีวิตของพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ (การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน ข้อ 5)


 

เนื้อหาและบทเรียน