ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา
2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย

กิจกรรม
อุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ ภาพนักบุญโยเซฟนอนหลับ
             2. คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวี

ดำเนินการ
           1. ผู้สอนนำรูปปั้นหรือภาพนักบุญโยเซฟนอนหลับมาให้ผู้เรียนได้เห็น
           2. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนดังนี้
               1) จากรูปนี้/ภาพนี้ เห็นอะไรบ้าง (คนนอน, คนไม่สบาย, พระเยซูเจ้านอนหลับ, นักบุญโยเซฟนอนหลับ ฯลฯ)
               2) รู้สึกอย่างไร (แปลกดีเพราะไม่เคยเห็น, อยากนอน, อยากรู้ว่าเขาเป็นอะไร, อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ฯลฯ)

          3. ผู้สอนเปิดคลิป “โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป ‘นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ’” (พากย์ไทย 2 นาที) ให้ผู้เรียนดู
         

         4.ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนฟังถึงความหมายของรูปนี้

            ภาพนี้/รูปนี้ คือท่านนักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเล่าถึงภาพนี้ เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ว่า “พ่อชอบนักบุญโยเซฟมาก นักบุญเป็นคนแข็งแรงและพูดน้อย บนโต๊ะของพ่อมีรูปของท่านวางอยู่ เรารู้ว่าท่านนักบุญโยเซฟเป็นผู้ดูแลพระศาสนจักร และเรารู้ว่าท่านนักบุญทำได้ และเมื่อพ่อมีปัญหาหรือความลำบาก พ่อจะเขียนใส่กระดาษและนำไปวางไว้ใต้รูปท่าน เพื่อท่านจะได้ฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้ หมายความว่า พ่อขอนักบุญโยเซฟช่วยภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหานี้”
             ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวกล่าวว่า หลังจากความฝันทุกครั้ง ท่านนักบุญตื่นขึ้นและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ

         สรุป พระศาสนจักรคาทอลิกให้เกียรติบรรดานักบุญก็เพราะว่า พวกท่านเหล่านั้นได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ซึ่งเราสามารถมองเห็นชีวิตของพระเยซูเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตของพวกท่านและเราสามารถวอนขอความช่วยเหลือจากบรรดานักบุญได้ด้วย

คำสอน
          1. คริสตชนทุกคนเมื่อได้รับศีลล้างบาป จะมีนักบุญประจำตัวเพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ปกป้องดูแล และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้น เรายังมีนักบุญอีกหลายท่านที่เป็นองค์อุปถัมภ์ในเรื่องเฉพาะ ซึ่งเราวอนขอผ่านทางท่านให้ช่วยเสนอวิงวอนแด่พระเจ้าเพื่อเรา เช่น เมื่อของหาย เราก็มักจะวอนขอต่อท่านนักบุญอันตนให้พบของที่หายไป หรือเมื่อเราต้องออกเดินทาง เราก็จะวอนขอต่อท่านนักบุญคริสโตเฟอร์ ให้ช่วยนำหน้าและปกป้องคุ้มครองดูแลการเดินทางของเราให้ปลอดภัย หรือเมื่อเจ็บป่วยก็ภาวนาวอนขอต่อท่านนักบุญคามิลโลให้ช่วยดูแลรักษาเรา เป็นต้น หรือในวันที่เรามีความทุกข์ใจ มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เราก็สามารถวอนขอต่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา เพื่อให้ท่านช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อเราด้วย หรือแม้แต่วัด โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ก็จะมีนักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ เพื่อให้เกียรติ เพื่อระลึกถึง เพื่อช่วยคุ้มครอง และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อาศัยหรือใช้สถานที่นั้น ๆ เป็นที่ชุมนุมในเรื่องความเชื่อศรัทธาและการดำเนินชีวิต เช่น วัดนักบุญโยเซฟ โรงเรียนนักบุญเปโตร
สามเณราลัยแม่พระนิรมล เป็นต้น

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล         2. ในช่วงศตวรรษที่ 19 พระศาสนจักรประสบความยุ่งยากลำบากหลายประการ ซึ่งตรงกับสมัยการปกครองของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 พระองค์ทรงหวั่นพระทัยที่พระศาสนจักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณ์ที่หนักหน่วงและเศร้าหมองในขณะนั้น จึงทรงวอนขอต่อท่านนักบุญโยเซฟให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพระศาสนจักร และทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านนักบุญโยเซฟเป็น “องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870 เพราะฉะนั้น “พระศาสนจักรจึงถวายเกียรติต่อท่านนักบุญโยเซฟ รองลงมาจากพระนางมารีย์ พระศาสนจักรวิงวอนขอให้ท่านช่วยเสนอวิงวอนอยู่เสมอเมื่อประสบกับภัยต่าง ๆ และท่านก็ตอบสนองเสมอมา ดังนั้น พระศาสนจักรจึงมั่นใจในความคุ้มครองดูแลและการอุปถัมภ์ของท่าน ดังที่ท่านได้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองครอบครัวที่นาซาเร็ธ (เทียบ RC 28)

        3. พระศาสนจักรพึ่งพาความช่วยเหลือและคำเสนอวิงวอนต่อท่านนักบุญโยเซฟเสมอมา มิใช่เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเท่านั้น แต่เพื่อสนับสนุนพระศาสนจักรในการประกาศข่าวดี (เทียบ RC 29) นอกเหนือจากความคุ้มครอง พระศาสนจักรยังวางใจในแบบอย่างชีวิตของท่านด้วย ในสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ทรงชี้แจงเหตุผลที่พระศาสนจักรไว้วางใจท่านนักบุญโยเซฟไว้ดังนี้ “เหตุผลและเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้นักบุญโยเซฟได้รับเลือกเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร และพระศาสนจักรหวังจะได้รับความคุ้มครองจากท่านนักบุญคือ การที่ท่านนักบุญโยเซฟเป็นภัสดาของพระนางมารีย์และได้รับเกียรติเป็นบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า ท่านได้เป็นผู้ปกป้องดูแล ผู้ปกครอง ผู้ป้องกัน “บ้านพระ” ซึ่งมีท่านเป็นหัวหน้า จึงได้ประกาศเกียรตินี้แด่ท่านนักบุญโยเซฟ เพื่อพึ่งพาท่านให้เป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ปกป้องพระศาสนจักร” ในปี ค.ศ. 1937 พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ทรงเลือกท่านนักบุญโยเซฟเป็นองค์พิทักษ์พระศาสนจักร ในการรณรงค์ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศให้มีวันฉลองของท่านเพิ่มอีกหนึ่งวัน คือวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันกรรมกร เป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีของการทำงาน และในปี ค.ศ. 1963 นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา ทรงประกาศอัญเชิญนักบุญโยเซฟเป็นผู้พิทักษ์สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้เรียกประชุมสภาสังคายนาสากล และเป็นพระองค์เองที่ทรงเป็นผู้ประกาศให้มีการเอ่ยนามของนักบุญโยเซฟ ในบทขอบพระคุณของพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา

        4. นักบุญหลายท่านมีความศรัทธาต่อท่านนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษ เช่น นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา ท่านเรียกขานและภาวนาต่อท่านนักบุญโยเซฟอย่างไม่หยุดยั้ง และบ่อยครั้งท่านมักจะได้ในสิ่งที่วอนขอ ไม่ว่าจะเป็นพระหรรษทานใดก็ตามที่ท่านปรารถนาจากนักบุญโยเซฟ ท่านจึงได้ชักชวนบุคคลอื่น ๆ ให้มีความศรัทธาต่อท่านนักบุญโยเซฟด้วย (เทียบ PC 1)

       5. นับเป็นเวลา 150 ปีแล้ว ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะ-ปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงปลุกเร้าเราพร้อมคริสตชนทั่วโลกให้มาพึ่งพาท่านนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร โดยการภาวนาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน ผ่านทางความรักซึ่งผูกพันกับพระนางมารีย์พรหมจารี เพราะทุกวันนี้ ก็ยังคงมีเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เรายังต้องวอนขอและพึ่งพาคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็นผู้ที่น่าเคารพเสมอในฐานะบิดาของชาวเรา ขอท่านนักบุญช่วยเสนอวิงวอนเพื่อพระศาสนจักร จะได้รับพระพรผ่านทางการวอนขอของท่านด้วย (เทียบ RC 31)

ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจำ
         1. บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870
         2. พระศาสนจักรพึ่งพาความช่วยเหลือและคำเสนอวิงวอนต่อท่านนักบุญโยเซฟเสมอมา มิใช่เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเท่านั้น แต่เพื่อสนับสนุนพระศาสนจักรในการประกาศข่าวดีด้วย
        3. เมื่อเราพบกับความลำบากในชีวิต ให้วอนขอนักบุญโยเซฟหรือนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรา ให้ท่านภาวนาวอนขอเพื่อเรา
        4. นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อท่านนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษ และท่านมักจะได้ในสิ่งที่วอนขอ ไม่ว่าจะเป็นพระหรรษทานใดก็ตามที่ท่านปรารถนาจากนักบุญโยเซฟ
        5. นักบุญโยเซฟเป็นผู้ที่น่าเคารพเสมอในฐานะบิดาของชาวเรา ขอให้ท่านนักบุญช่วยเสนอวิงวอนเพื่อพระศาสนจักรจะได้รับพระพรผ่านทางการวอนขอของท่านด้วย (เทียบ RC 31)

ข. กิจกรรม ร้องเพลง นักบุญยอแซฟ

เพลงนักบุญยอแซฟ
1. โอ้ท่านพรหมจรรย์สามี ของแม่มารีย์อ่อนหวาน ลูกขอไหว้สุดสิ้นวิญญาณ ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)
2. เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา ท่านเป็นบิดากล้าหาญ  ป้องกันอันตรายภัยพาล ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)
3. ท่านผู้ผุดผ่องไม่หมองมัว ยอมตัวผลัดที่ถิ่นฐาน  ทำตามพระทัยทุกประการ ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)
4. ความเชื่อฟังของท่านเหลือล้น ยากจนไม่เคยกล่าวขาน  หนักเบาเช้าค่ำท่านทำงาน ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)
5. ท่านคือสำนักพักดวงใจ ผู้เจ็บไข้เรียกขาน  ตัวอย่างอดทนแก่คนงาน ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)
6. วันใดพระองค์ทรงโกรธ ขอโปรดเมตตาสงสาร  ดับความขมขื่นให้ชื่นบาน ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
    (รับ) ขอ ท่านขอ ท่านคุ้มครองชาวเรา (3 ครั้ง)

อุปกรณ์  1. เนื้อเพลง “นักบุญยอแซฟ”
             2. ไฟล์ MP3 เพลงนักบุญยอแซฟ
             3. คอมพิวเตอร์/ลำโพงบลูทูธ
ดำเนินการ
            1. ผู้สอนเตรียมเนื้อเพลงมาแจกให้ผู้เรียนตามจำนวน หรือเขียนลงบนกระดาน/กระดาษชาร์ต
            2. เปิดคลิปเพลง “นักบุญยอแซฟ”  ให้ดู หรือเปิดเพลงจาก MP3 ให้ผู้เรียนฟัง 1 รอบ
            3. เปิดเพลงให้ผู้เรียนฟังอีก 1 รอบและร้องตาม
            4. เมื่อร้องจนแม่นทำนองและจังหวะแล้ว ให้ผู้เรียนร้องเอง หรืออาจแบ่งกลุ่มสลับกันร้องก็ได้

* อาจไม่ต้องร้องทุกข้อ ขึ้นอยู่กับเวลาและวิจารณญาณของผู้สอน หรืออาจใช้เพลงอื่น ๆ ของนักบุญโยเซฟก็ได้

ค. การบ้าน
           ให้ผู้เรียนอัดคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ บุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องของตนที่มีนามนักบุญโยเซฟ 1 คน
ในหัวข้อ “นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของฉัน” จากคำถามทั้ง 3 ข้อนี้ และนำมาเปิดให้ผู้สอนดูเป็น
การส่งผลงาน ในคาบเรียนต่อไปหรือตามที่ผู้สอนกำหนด

1) ข้อมูลส่วนตัว
นามนักบุญ ..............................................
ชื่อ–นามสกุล .......................................................................................................
เป็นสัตบุรุษวัด ........................................................... จังหวัด ................................
รับศีลล้างบาปวันที่ ............... เดือน ........................................... ปี ค.ศ. ...................
พ่อ/แม่ทูนหัวชื่อ ...................................................................................................

2) สิ่งที่ท่านประทับใจต่อนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์
...........................................................................................................
3) ท่านเคยวอนขอนักบุญโยเซฟให้ช่วยเหลือท่านบ้างหรือไม่ หากเคย ขอเรื่องอะไร
...........................................................................................................

เนื้อหาและบทเรียน