ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม  2021

บทเรียนที่ 8  นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน

จุดมุ่งหมาย     

 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ

อุปกรณ์   1. ใบงานเครื่องมือช่างไม้

กิจกรรม   จับคู่เครื่องมือช่างไม้ 

 
 • แจกใบงานให้ผู้เรียนคนละ 1 แผ่น หรือสองคน 1 แผ่น
 • ให้ผู้เรียนแข่งกันหาเครื่องมือ 11 ชนิดตามคำสั่งที่กำหนด โดยการโยงเส้นจับคู่เครื่องมือแต่ละชนิดให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนหมายเลขกำกับตรงกับเครื่องมือชนิดนั้น ๆ ด้วย
 • ใครทำได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะ ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลไว้ให้
 

วิเคราะห์

 1. ให้ผู้เรียนดูว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างในใบงานนี้ / เฉลยคำตอบให้ผู้เรียนได้ทราบ
 2. ทำไมช่างไม้จึงมีเครื่องมือที่หลากหลายชิ้น (เครื่องมือแต่ละชิ้นทำงานแตกต่างกัน)
 3. ผู้เรียนคิดว่าผู้ที่จะทำอาชีพช่างไม้ได้ต้องมีทักษะอะไรบ้าง (เขียนแบบ อ่านแบบ การคำนวน การทำลวดลาย เลือกสรรเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานไม้อย่างเหมาะสม รู้จักการใช้เครื่องมือในการทำงานอย่างถูกวิธี ฯลฯ)
 4. ผู้เรียนคิดว่าผู้ที่จะทำอาชีพช่างไม้ได้ต้องมีคุณลักษณะใดบ้าง (รักในงานไม้ เอาใจใส่ชิ้นงาน ละเอียดรอบคอบ ประณีต มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน แข็งแรง มีความพยายาม ฯลฯ)
 5. ผู้เรียนคิดว่าอาชีพช่างไม้มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร (สำคัญ เพราะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ต้องสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงต่อการใช้สอยมากที่สุด เช่น บ้าน เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องประดับและตกแต่งบ้าน ฯลฯ)

สรุป
            
งานมีต้นกำเนิดมาจากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงทำงานหกวันและทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด ดังนั้นการทำงานมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ทำเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์แก่คนหมู่มากด้วย (เทียบ อฟ. 4:28)  อาชีพช่างไม้และอาชีพสุจริตทุกอย่างจึงเป็นงานที่มีเกียรติ ที่สามารถจุนเจือครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้คนมีเกียรติ ดังคำกล่าวที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” โดยเฉพาะสำหรับเพศชายซึ่งส่วนใหญ่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

 

คำสอน

 1. ในยุคสมัยของพวกเราเมื่อการจ้างงานกลับมาเป็นเรื่องสำคัญในสังคมอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าการงานของมนุษย์จะมีความเจริญพอสมควรในยุคปัจจุบันนี้ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานที่ทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรี ซึ่งนักบุญ โยเซฟได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างและเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนงาน และสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา หัวข้อที่ 6 เตือนใจเราว่า "บุคคลที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร กำลังร่วมมือกับพระเจ้าในการเป็นผู้สร้างโลกรอบตัวเรา เราทุกคนต้องค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของความสำคัญและความจำเป็นของการทำงานที่จะก่อให้เกิด 'วิถีความเป็นปกติ' แบบใหม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะถูกตัดทิ้งไป" (PC 6)
 2. เมื่อพูดถึงการทำงาน เราจะคิดถึงผู้ชายเป็นอันดับแรก เพราะผู้ชายเป็นคนแข็งแรง มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับงาน ทั้งหนักเบา อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วย ผู้ชายทุกคนจึงต้องคิดถึงบทบาทหน้าที่ประการนี้ นักบุญโยเซฟเป็นแบบอย่างของผู้ทำงานด้วยใจซื่อมือสะอาด และทำอย่างเต็มความสามารถ ทุกวันท่านคงขลุกอยู่กับการเลื่อยไม้ ไสไม้ ตอกตะปู พอมีผลงานออกขายได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุขได้ (CCP นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม) ลองดูว่าอยู่เล่มไหน ใส่ไปด้วยก็ได้นะ เขาเขียนมาแค่นี้ หมู่บ้านนาซาเร็ธ เป็นหมู่บ้านของผู้ที่ทำงานหาเลี้ยงชีพแบบวันต่อวัน ณ หมู่บ้านนี้เองที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก อาชีพช่างไม้นี้เองที่เลี้ยงดูครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และเป็นตัวพิสูจน์ความรักภายในครอบครัวที่นาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าทรง นอบน้อมเชื่อฟังต่อท่าน (เทียบ ลก. 2:51) ทรงเรียนรู้และร่วมทำงานกับท่านนักบุญโยเซฟ ในฐานะที่เป็นช่างไม้     จนพระเยซูเจ้าได้รับชื่อว่าเป็น “ลูกช่างไม้” อย่างแท้จริง (เทียบ มธ. 13:55, มก. 6:3, RC 22) ซึ่งเตือนใจพวกเราว่าพระเจ้าในการประสูติมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รังเกียจการทำงาน (PC 6)
 3. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เหล่ากรรมกรต่างถูกนายทุนกดขี่เอารัดเอาเปรียบ และถูกบังคับให้ใช้แรงงานมากกว่า 16 ชั่วโมงต่อวัน จนกระทั่งในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 เหล่าแรงงานทั่วทั้งสหรัฐฯ มากกว่า 5 แสนคน นัดหยุดงานและชุมนุมประท้วง เพื่อส่งข้อเรียกร้องต่อทางการและระบายความอัดอั้นที่พวกเขาถูกนายทุนกดขี่และถูกบังคับใช้แรงงานมาเป็นเวลาช้านาน และขอลดชั่วโมงการทำงานจาก 16 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะที่จตุรัสเฮย์มาร์เก็ตในรัฐชิคาโก ที่มีแรงงานออกมาชุมนุมประท้วงมากกว่า 4 หมื่นคน และได้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในช่วงเย็นของวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมกันทั้งสิ้น 13 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และถูกจับกุมอีกนับร้อยคน ด้วยเหตุนี้เองทำให้ในปี ค.ศ. 1889 กลุ่มสหภาพแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันแรงงานสากล" เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันแรกของการชุมนุมของเหล่ากรรมกรแรงงานในสหรัฐฯ รวมไปถึงรำลึกถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่จตุรัสเฮย์มาร์เก็ตอีกด้วย แม้ว่าจะมีการชุมนุมของแรงงานสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 แต่กฎหมายที่กำหนดให้แรงงานทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1916

(ที่มา https://www.blockdit.com/posts/608ceb8ed75cb30c429c974d)

 1. ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สมาคมของบรรดากรรมกรคาทอลิกอิตาเลียน (Catholic Association of Italian Workers) ได้นำสมาชิกมาที่จัตุรัสนักบุญเปโตรเพื่อเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาปีโอที่ 12  ในการเข้าเฝ้าทั่วไป (public audience) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของสมาคมฯและเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อแผนปฏิบัติการด้านสังคมของพระศาสนจักรในโอกาสนี้เองที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ตั้งวันฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกรขึ้น และกำหนดให้มีการฉลองในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี พระองค์ทรงประกาศแก่ผู้มาเข้าเฝ้าในวันนั้น รวมทั้งผู้ใช้แรงงานทั่วโลกว่า "พวกท่านจะมีผู้ที่อยู่เคียงข้างท่าน เป็นทั้งนายชุมพา ผู้ปกป้องคุ้มกันและเป็นบิดา" 
 2. แม้ว่าจะในความเจริญที่ยิ่งทียิ่งมากขึ้นในสังคม แต่การตกงานก็ยังมีอยู่ในทั่วไป ซึ่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนเป็นอันมาก เป็นต้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 เราวอนขอนักบุญโยเซฟกรรมกร โปรดช่วยเหลือทุกคนที่กำลังประสบความยากลำบากจากการทำงาน ขอให้ไม่มีผู้ใดหรือครอบครัวใดที่ตกงาน และขอท่านนักบุญโยเซฟโปรดช่วยผู้ที่กำลังหางานทำ ให้ได้ทำงานเพื่อเขาจะสามารถเลี้ยงดูชีวิตและครอบครัวจากการทำงานนั้น (PC 6) ที่สำคัญให้เราตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา ในความบากบั่นและความยากลำบากในการทำงานของพวกท่านเพื่อเลี้ยงดูเรา ขอให้เราเลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการร่วมแบ่งเบางานต่าง ๆ ในครอบครัวของเราด้วย

 

ข้อควรจำ

 1. อาชีพช่างไม้นี้เอง ที่เลี้ยงดูครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และเป็นตัวพิสูจน์ความรักภายในครอบครัวที่นาซาเร็ธ
 2. พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อม เรียนรู้การทำงาน และร่วมทำงานกับท่านนักบุญโยเซฟ
 3. งานของนักบุญโยเซฟเตือนใจพวกเราว่าพระเจ้าในการประสูติมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รังเกียจการทำงาน
 4. พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงตั้งวันฉลอง “นักบุญโยเซฟ กรรมกร” ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1955 เพื่อให้นักบุญโยเซฟในฐานะช่างไม้ ได้เป็นต้นแบบ และเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองคนทำงานทั้งหลาย
 5. เราต้องตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา ในความบากบั่นและความยากลำบากในการทำงานของพวกท่าน เพื่อเลี้ยงดูเรา ขอให้เราเลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการร่วมแบ่งเบางานต่าง ๆ ในครอบครัวของเราด้วย

 

กิจกรรม ภาวนาสำหรับผู้ที่กำลังหางาน  
             
ผู้รับใช้พระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงกำหนดให้มีการฉลองนักบุญโยเซฟ กรรมกร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 “โดยทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงศักดิ์ศรีของการทำงาน และให้การฉลองนี้เป็นพลังบันดาลใจสำหรับชีวิตในสังคม และให้กฎหมายต่าง ๆ ได้ตั้งอยู่บนการจัดสรรสิทธิและหน้าที่อย่างยุติธรรม” ดังนั้น ให้เราร่วมใจกันภาวนาวอนขอท่านนักบุญโยเซฟกรรมกร เพื่อผู้ที่กำลังหางานทำ สามารถมีงานทำ และการงานของทุกคนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นงานที่มีศักดิ์ศรี

 

บทภาวนาสำหรับผู้ที่กำลังหางาน

          ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ลูกมาเฝ้าทูลขอพระเมตตาและการชี้นำทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังหางานทำจะได้รับการจ้างงานที่ดี หน้าที่ที่เหมาะสม วอนขอพระปรีชาญาณเพื่อให้ผู้ทำงานทุกคนสามารถดำเนินชีวิตบนหนทางที่ถูกต้องเสมอ โปรดทรงนำผู้ที่หางานทำจะได้พบกับสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในภารกิจตามตำแหน่งงานที่จะได้รับอย่างดี

          โปรดประทานโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานแก่ผู้ที่กำลังหางานทำ เพื่อเขาจะได้นำพระพรและพรสวรรค์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงมอบหมาย ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามพระประสงค์ของพระองค์

          ข้าแต่พระบิดา โปรดอย่าทรงเมินเฉยต่อการแสวงหางานที่เหมาะสมของผู้ที่กำลังหางานทุกคน ลูกขอสรรเสริญและขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาของพระองค์ ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีของพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

   

การบ้าน  ให้เราเรียนรู้และร่วมทำงานกับพ่อแม่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานในครอบครัว โดยเขียนบันทึกสิ่งที่ได้กระทำในระยะเวลา 1 เดือน และนำมาส่งครู

 

 

เนื้อหาและบทเรียน