ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021

บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ

จุดมุ่งหมาย   

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้า
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบความนบนอบตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจยินดี

กิจกรรม  OBEDIENCE (สำหรับเด็กเล็ก)

 

อุปกรณ์         1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า OBEDIENCE ติดกระดาษกาว เท่าจำนวนเท่ากับผู้เรียน

                     2. กระดาษต้นแบบ คำว่า OBEDIENCE ให้ผู้สอนนำไปถ่ายเอกสาร (เพื่อความสะดวก)

 1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้สอนบอก ต่อไปนี้
 • ยืนขึ้นแล้วนั่งลง
 • หันซ้ายบอกกับเพื่อนว่า “เธอน่ารักจัง”
 • หันขวาบอกกับเพื่อนว่า “เธอเยี่ยมมาก”
 • เดินตามผู้สอน (โดยไม่บ่น)
 • ยกแขนขวาขึ้น ยกแขนซ้ายขึ้น เอามือมาชนกันเป็นรูปหัวใจ
 • เอามือสัมผัสที่หัวใจ แล้วบอกกับตัวเองว่า “ฉันรักตนเอง”
 • อยู่ในความเงียบ 2 นาที
 • นั่งนิ่ง ๆ 1 นาที (ห้ามขยับตัว)
 • หลับตา 1 นาที
 • กลับไปนั่งที่ของตนเอง

(สามารถเพิ่มเติมคำสั่งหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควรเพื่อให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน)

 1. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อน 2 คน จะได้รับตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว
 2. ผู้เรียนคนใดได้รับตัวอักษรคำว่า OBEDIENCE ครบก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลให้

วิเคราะห์   ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน

 1. เมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามที่ผู้สอนบอกได้ แสดงว่าผู้เรียนมีคุณธรรมประการใด (ความนบนอบเชื่อฟัง)
 2. เมื่อผู้เรียนทำตามในสิ่งที่ผู้สอนได้จนสำเร็จ รู้สึกอย่างไร
 3. มีการกระทำใดที่ผู้สอนบอกให้ทำแล้วผู้เรียนไม่อยากทำบ้างหรือไม่
 4. ใครบ้างที่ทำตามผู้สอนบอกแม้ว่าตนเองจะไม่อยากทำ เพราะเหตุใด
 5. มีการกระทำใดที่ผู้เรียนสามารถทำได้ทันที อย่างรวดเร็ว
 6. มีการกระทำใดที่ผู้สอนบอกให้ทำ แล้วรู้สึกอยากทำทันทีและมีความสุขที่ได้ทำ

              สรุป    ความนบนอบเชื่อฟังเป็นคุณธรรมที่เรียกร้องให้มีการฟัง ยอมรับคำแนะนำ และปฏิบัติตามอย่างตั้งใจ ยินยอมด้วยน้ำใจอิสระ ไม่ได้ถูกบังคับ ยินดีที่จะกระทำแม้ต้องฝืนใจของตนเอง เพราะมีความรักอยู่เบื้องหลัง เช่น เมื่อเรารักบิดามารดา เราก็เชื่อฟังคำสอนของท่าน หรือเมื่อเรารักคุณครู เราก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครู ผลของความนบนอบเชื่อฟังก็คือ ความสุขและอิ่มเอิบใจ ผู้ที่มีความนบบอบเชื่อฟัง จะมีคุณสมบัติ 4 ประการคือ

 1. จะทำตามคำแนะนำ หรือคำพูดโดยทันที
 2. จะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสมบูรณ์
 3. จะมีความสุขในขณะที่ทำตามคำแนะนำ
 4. จะพยายามเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้า บิดามารดาและเพื่อนพี่น้องต้องการ

กิจกรรม คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ (สำหรับเด็กโต)

          เมื่อได้ศึกษาประวัติชีวิตของนักบุญโยเซฟแล้ว ได้พบข้อสังเกตเกี่ยวกับชื่อของท่านโดยจำแนกอักษรทุกตัวจะพบคุณธรรมพิเศษในตัวท่าน ให้ผู้เรียนค้นหาคุณธรรมที่แฝงอยู่ในชื่อของท่าน

 1. แจกใบงานให้ผู้เรียน 2 คน ต่อ 1 แผ่น
 2. ให้ผู้เรียนทำใบงาน 5-7 นาที
 3. ตรวจสอบว่าคู่ใดทำได้ถูกต้องมากที่สุด (ผู้สอนอาจเตรียมรางวัลไว้ให้)
  เฉลย : คุณธรรมที่แฝงอยู่ในชื่อของท่านนักบุญโยเซฟ
  J: Justice หมายถึง ความยุติธรรม
  O: Obedience หมายถึง ความนบนอบเชื่อฟัง
  S: Silence หมายถึง ความเงียบ
  E: Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน/ประสบการณ์
  P: Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ
  H: Humility หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน

สรุป ตลอดชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟ ท่านได้แสดงให้เห็นว่าท่านพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการโดยไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดตามมา วันนี้เราจะมาศึกษาแบบอย่างในชีวิตของท่านเรื่องนี้กัน

คำสอน

 1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ ปฏิกิริยาแรกของเราเป็นอย่างไร เราอาจจะมีความผิดหวังหรือไม่ชอบ และเราอาจต้อต้าน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักบุญโยเซฟ ทำให้เราเห็นว่า ท่านได้ตัดความคิดของตนเองออกไป และแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยากที่จะเข้าใจ แต่ท่านก็ยอมรับ ท่านตอบรับด้วยการกระทำ
 2. พระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษย์เพื่อให้เขาทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ในหลาย ๆ ทาง เช่น ผ่านทางประกาศก ผ่านทางธรรมชาติ ผ่านทางพระคัมภีร์ และพระองค์ได้แจ้งแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นให้นักบุญโยเซฟผ่านทางความฝัน ในพันธสัญญาเดิมถือว่า การฝันเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้เพื่อเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้กับบุคคลที่ได้รับการเลือกสรร นักบุญโยเซฟได้รับการแจ้งสารด้วยการฝันถึง 4 ครั้ง

             ความฝันครั้งแรกทูตสวรรค์ช่วยแก้ปัญหาที่ยากลำบาก “อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางมาจากพระจิตเจ้า  นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” (มธ. 1:20-21) นักบุญโยเซฟได้ตอบรับทันทีเมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย” (มธ. 1:24) การนบนอบเชื่อฟังช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากของท่านและช่วยพระนางมารีย์ด้วย

              ความฝันครั้งที่สอง ทูตสวรรค์มาแจ้งทางฝันว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต”  (มธ.   2:13) นักบุญโยเซฟไม่ลังเลที่จะนบนอบเชื่อฟัง แม้จะต้องพบกับความยากลำบาก โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปอียิปต์ในคืนนั้น และอยู่ที่นั่น จนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์” (มธ. 2:14-15)

             ความฝันครั้งที่สาม ในประเทศอียิปต์ นักบุญโยเซฟรอคอยด้วยความไว้ใจและอดทน หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว”  (มธ. 2:19-20) นักบุญโยเซฟได้แสดงความนบนอบโดยทันทีอีกครั้งหนึ่ง “โยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล” (มธ. 2:21)

             ความฝันครั้งที่สี่ ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับ “เมื่อนักบุญโยเซฟรู้ว่าอารเคลาอัส ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่นั่น และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ” (มธ.2:22-23)

 1. ในทุกเหตุการณ์ที่ทูตสรรค์ของพระเจ้ามาประกาศแก่นักบุญโยเซฟ ทำให้เราเห็นว่า **ท่านได้การตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า 1. โดยทันที 2. อย่างไม่ลังเล 3. แม้จะต้องพบกับความยากลำบาก และ 4. นบนอบเชื่อฟังตลอดชีวิตของท่าน เช่นเดียวกับที่พระนางมารีย์ได้รับการแจ้งข่าวสารของทูตสวรรค์

 2. บทบาทของหัวหน้าครอบครัวของนักบุญโยเซฟ ท่านได้สอนพระเยซูเจ้าให้นบนอบบิดามารดา (เทียบ ลก. 2:51) ตามบัญญัติของพระเจ้าด้วย

               ในช่วงชีวิตที่เมืองนาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง

               ในการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าได้เรียนรู้จากการอบรมของนักบุญโยเซฟให้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า “อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงส่งเรามา และการประกอบภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จลุล่วงไป” (ยน. 4:34)

               ในช่วงเวลายากลำบากที่สุดในชีวิต ในสวนเกทเสมนี พระเยซูเจ้าทรงเลือกทำตามพระประสงค์ของพระบิดามากกว่าทำตามใจตนเอง(มธ. 26:39; มก.14:36; ลก. 22:42)

               พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนจนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป. 2:8) และผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้าทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” (ฮบ. 5:8)

 1. สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำให้เห็นได้ชัดว่า นักบุญโยเซฟเป็นผู้นบนอบ ในทุกเหตุการณ์ท่านได้ “ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นการกระทำที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ดังนั้น ให้เราจะได้ทบทวนถึงชีวิตของเรา เมื่อเราต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราเห็นแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่ดำเนินชีวิตอย่างนบนอบแล้ว เราเป็นศิษย์ของพระองค์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะนบนอบเชื่อฟังต่อผู้ใหญ่ ต่อบิดามารดา และนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วย และให้เรามั่นใจในการกระทำในสิ่งที่ดีนั้นเป็นการถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วย

 

ข้อควรจำ

 1. นักบุญโยเซฟได้รับการแจ้งสารผ่านทางความฝัน 4 ครั้ง และนักบุญโยเซฟก็ตอบรับโดยทันที และกระทำตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าสั่งไว้
 2. ในทุกเหตุการณ์ที่ทูตสรรค์ของพระเจ้ามาประกาศแก่นักบุญโยเซฟ ทำให้เราเห็นว่า ท่านได้ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า
  1.โดยทันที 2. อย่างไม่ลังเล 3. แม้จะต้องพบกับความยากลำบาก และ 4. นบนอบเชื่อฟังตลอดชีวิตของท่าน เช่นเดียวกับที่พระนางมารีย์ได้รับการแจ้งข่าวสารของทูตสวรรค์
 3. พระเยซูเจ้าทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า แม้ในยามยากลำบากที่สุดของชีวิต จนกระทั้งยอมตายบนไม้กางเขน
 4. เราต้องมีใจนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จ เหมือนกับที่นักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่เรามาแล้ว

 

กิจกรรม   

 1. ให้ผู้เรียนระบายสีรูปหัวใจและคำภาวนา วอนขอพระเจ้าให้เรามีดวงใจที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ พระเยซูเจ้า พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ ในความนบนอบเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

การบ้าน
          
นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความนบนอบเชื่อฟังโดยแท้จริง ได้เชื้อเชิญเราให้แสดงความนบนอบเชื่อฟังต่อพระบิดาเจ้า และนบนอบเชื่อฟังบิดามารดา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า และเป็นลูกที่น่ารักของบิดามารดา โดยเขียนบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติความนบนอบเชื่อฟังต่อบิดามารดา จำนวน 9 ครั้ง เมื่อทำ 1 ครั้งให้ผู้เรียนให้ระบายสีดอกลิลลี่ 1 ดอก เมื่อทำครบ 9 ครั้ง แล้วจึงนำใบงานมาส่งผู้สอน

 

เนื้อหาและบทเรียน