ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp027.jpgบทเรียนที่       2 เดือนมกราคม 1996
หัวข้อเรื่อง      นักบวชหญิง (ซิสเตอร์) ผู้เสียสละในพระศาสนจักร
จุดมุ่งหมาย   
เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส เรียนรู้และร่วมมือกับซิสเตอร์ในโอกาสต่าง ๆ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 ระดมพลังสมอง (เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ครูเขียนบนกระดานดำ
1. ซิสเตอร์ทำอะไรบ้าง? หรือ

2. แสดงใบ้เกี่ยวกับงานที่ซิสเตอร์ทำ ให้นักรเยนทายว่าเป็นงานอะไร หรือ

3. เขียนงานที่ซิสเตอร์ทำลงในกระดาษ แล้วนำไปติดหลังนักเรียนคนหนึ่ง แล้วให้นักเรียนอีกคนหนึ่งแสดงอาการท่าทางใบ้บอกให้คนที่มีกระดาษติดหลังทายว่าเป็นงานอะไร หรือ

4. เล่นเกม “ใบ้คำ” เหมือนใบรายการมาตามนัด ครูเตรียมบัตรคำเกี่ยวกับงานที่ซิสเตอร์ทำ แล้วให้นักเรียนสมัครออกมาเล่นเป็นคู่ คนหนึ่งใบ้คำ อีกคนหนึ่งทาย ตัวอย่างงานของซิสเตอร์  เช่น
 สอนเรียน          สอนคำสอน             จัดวัด
 สอนขับร้อง        ดูแลคนป่วย             ดูแลเด็กกำพร้า
 ดูแลคนพิการ      ดูแลคนตาบอด         ดูแลคนชรา
 สวดภาวนา         พัฒนาชุมชน            ช่วยคุณพ่อเจ้าวัด
 ทำงานพลศีล      ทำงานวาย.ซี.เอส      แปลหนังสือ
 ทำสวน               ทำครัว                   ซักรีด
 ฯลฯ                    ฯลฯ                      ฯลฯ

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

 ซิสเตอร์คือใคร? คือสตรีที่ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าโดยถือคำปฏิญาณ 3 ประการคือ พรหมจรรย์ ความยากจน ความนบนอบ
 ซิสเตอร์ในประเทศไทยมีคณะอะไรบ้าง? ทำงานอะไร? (ค้นหาได้จากปฏิทินคาทอลิก)
 ครูเล่าความยากลำบากของการเป็นครูของตัวเองให้นักเรียนฟัง

สรุป ซิสเตอร์เป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อมาเสริมสร้างความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย ตามกระแสเรียกที่ได้รับพระเป็นเจ้า

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. มีสตรีหลายคนติดตามรับใช้พระเยซูคริสต์ในแคว้นกาลิลี และอีกหลายคนติดตามารับใช้พระองค์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่มีกล่าวในพระวรสารว่า “มีพวกสตรียืนมองดูอยู่แต่ไกล ในบรรดาสตรีเหล่านี้ก็มีมารีชาวมักดาลา มารี มารดาของยากอบเล็กและโยเสต และนางสะโลเม สตรีเลห่านี้มักจะติดตามรับใช้พระองค์ตั้งแต่อยู่ที่กาลิลี และยังมีอีกหลายคนที่ติดตามพระองค์มาที่กรุงเยรูซาเล็มด้วย” (มก 15:40-42) บทบาทของสตรีเหล่านี้ก็คือรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นและต้องการต่างๆ ตลอดเวลาในยุคแรกๆ ของพระศาสนจักรก็มีสตรีที่ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอด แม้จะไม่เด่นเหมือนบุรุษก็ตามจากสำนึกประการนี้เอง สตรีจึงค่อยๆ รวมตัวกันเป็นหมู่คณะเพื่อรับใช้งานของพระศาสนจักรจนกลายมาเป็นคณะนักบวชหญิง หรือซิสเตอร์อย่างในปัจจุบันนี้

2. จากสถิติล่าสุดปรากฏว่า มีจำนวนซิสเตอร์ที่ทำงานในพระศาสนจักรทั่วโลกถึง 875,332 คน แบ่งเป็นคณะต่างๆ มากมาย ซึ่งมกกว่านักบวชชายซึ่งมีเพียง 207,595 คนเท่านั้น งานที่ซิสเตอร์ทำก็แตกต่างกันไปตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะ เช่น งานด้านการอบรมศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนา ด้านรักษาพยาบาล ด้านเมตตาจิต ด้านแพร่ธรรม ฯลฯ แม้ในประเทศไทยเราก็มีซิสเตอร์จำนวนมากแยกย้ายกันทำงานตามชุมชนต่างๆ อย่างมีผลเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนและเป็นศักดิ์ศรีของพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก

3. ยังมีซิสเตอร์อีกจำพวกหนึ่งที่ดำเนินชีวิตแตกต่างจากซิสเตอร์อื่นๆ คือปิดขัดตัวเองอยู่ในอาราม ตัดขาดจากโลกภายนอก ถือชีวิตสันโดษ จำศีลภาวนาและพลีกรรมอยู่เป็นนิจ เราเรียกซิสเตอร์จำพวกนี้ว่า “ชีลับ” ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผู้ดำเนินชีวิตซ่อนเร้น ลับหูลับตา ซิสเตอร์จำพวกนี้มีไม่มากนัก เพราะเป็นชีวิตที่เรียกร้องความเสียสละอย่างใหญ่หลวง แต่ก็น่าอัศจรรย์ที่ยังมีสตรีตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ขาดสาย แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ของสตรีอย่างหนึ่งที่มีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ซึ่งแม้แต่บุรุษอกสามศอกก็ยังต้องอาย ชีลับนี้แม้จะดำเนินชีวิตตัดขาดจากโลก แต่ก็ยังอยู่ในโลก คอยสวดภาวนาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าเพื่อพระศาสนจักรและเพื่อทุกคนที่มีความต้องการใดๆ สัตบุรุษมักศรัทธาพากันไปขอคำภาวนาจากชีลับเป็นพิเศษอยู่เนืองๆ

4. นับเป็นพระพรพิเศษของพระเป็นเจ้าที่ประทานซิสเตอร์ให้แก่พระศาสนจักรและแก่โลก ชีวิตของซิสเตอร์ทั้งหลายนี้เป็นเครื่องยืนยันความเสียสละและอุทิศตนแด่พระเป็นเจ้าและแก่เพื่อนมนุษย์โดยสิ้นเชิง ซึ่งยากที่จำทำเช่นนี้ได้ถ้าไม่มีพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าช่วยเหลือค้ำจุน จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรแก่ซิสเตอร์ทั้งหลายให้มั่นคงและมีศรัทธากล้าแข็งในกระแสเรียกของตนไปจนตลอดชีวิต และในเวลาเดียวกันก็ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรแก่กระแสเรียกให้เยาวชนหญิงหลายๆ คนได้สมัครเข้ามารับใช้พระองค์ในฐานะซิสเตอร์

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจำ


1. คณะซิสเตอร์ต่างๆ มากมายเป็นพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าประทานให้แก่พระศาสนจักรเพื่อรับใช้มนุษย์ในด้านต่างๆ ตามจิตตารมณ์ของคณะ เช่น การศึกษาอบรม การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา การแพร่ธรรม ฯลฯ

2. ชีลับคือซิสเตอร์ที่อุทิศตนในแบบพิเศษ เก็บตัวอยู่แต่ในอาราม ถือศีล สวดภาวนา พลีกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อพระศาสนจักรและเพื่อมนุษย์ทั้งโลก

3. ชีวิตซิสเตอร์เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ อดทนของสตรี เป็นตัวอย่างสอนใจเราทุกคนให้เคารพ รักและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

4. จงสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพระซิสเตอร์ทุกคน และขอพระองค์ประทานกระแสเรียกให้แก่เยาวชนหญิงได้สมัครเข้ามาถวายตัวเป็นซิสเตอร์กันมากๆ

ข. กิจกรรม 

ช่วยกันแต่งบทภาวนาวอนขอพระพระจากพระเป็นเจ้าสำหรับซิสเตอร์ ถ้ามีเวลาว่างให้ไปสัมภาษณ์ซิสเตอร์ที่รู้จัก ถามถึงชีวิต การงาน ความประทับใจในการเป็นซิสเตอร์

ค. การบ้าน 

สวดภาวนาที่แต่งไว้ในข้อ ข. ทุกวัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์