ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp028.jpgบทเรียนที่        1 เดือนกุมภาพันธ์ 1996
หัวข้อเรื่อง       สตรีกับการกลับคืนชีพ (ชีวิตใหม่)
จุดมุ่งหมาย     เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของสตรีในแผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้า โดยให้สตรีมีส่วนเป็นพยานในการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 เกม ทายคำเดียว หรือ ใครเอ่ย
 ครูถามคำถามว่า
1. เมื่อไปศาล นอกจากโจทก์และจำเลยแล้ว ยังมีใครที่จำเป็นสำหรับการไต่สวนคดีของผู้พิพากษา?
2. เมื่อเด็กคนหนึ่งขโมยของไป แต่ภายหลังถูกจับได้ เพราะมีใครอยู่ในเหตุการณ์?
3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีคนตาย แต่มีคนเห็นเหตุการณ์ เรียกคนเห็นเหตุการณ์ว่าอะไร?
4. ตำรวจทำหน้าที่สอบสวน อะไรเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวน?
5. เมื่อหนุ่มสาวแต่งงานกันที่วัด ต้องมีใครไปอยู่ร่วมพิธีและลงชื่อในทะเบียนสมรสของวัดด้วย?

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
 พยาน คือ ผู้รู้เหตุการณ์ หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์สามารถยืนยันว่าได้เกิดเหตุการณ์นั้นจริง
 อ่านพระคัมภีร์ : ตอนที่มารีอา มักดาเลนา พบพระเยซูคริสต์กลับคืนพระชนม์โดยให้นักเรียนอ่านคนละประโยค (ยน 20:11-18)

 ครูวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ โดยถามนักเรียนว่า
- มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น?
- ใครเป็นพยาน?
- พระเยซูคริสต์พูดกับมารีอา มักดาเลนาว่าอย่างไร?
- มารีอา มักดาเลนา ไปกับใคร?

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. ความเชื่อ ถือ ชีวิตคริสตชนที่เริ่มต้นในศีลล้างบาป ชีวิตคริสตชนนี้จะค่อย ๆ เจริญเติบโต โดยการบำเพ็ญคุณงามความดีต่าง ๆ ในชีวิตเป็นกุศลส่ง จนกระทั่งบรรดลุถึงความสมบูรณ์ในการกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ ทั้งหมดนี้นักบุญเปาโลได้กล่าวยืนยันโดยยึดองค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง “ถ้าไม่มีการกลับคืนชีพ พระเยซูคริสต์ก็ไม่ทรงกลับคืนพระชนม์ ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่กลับคืนพระชนม์ การเทศนาของข้าพเจ้าก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ทั้งความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันด้วย.....ท่านยังคงจมอยู่ในบาปต่อไป และคนตายทั้งหลายก็พินาศไปหมด.....เราก็จะกลายเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง” (1คร 15.13-19)  การกลับคืนชีพจึงเป็นการปิดฉากชีวิตในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ และเป็นการเปิดฉากสู่ชีวิตใหม่ทีดีบริบูรณ์เต็มเปี่ยม คือชีวิตนิรันดร นี่คือความเชื่อของเรา ที่เราสวดในบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าว่า.....”(ข้าพเจ้าเชื่อถึง)....การกลับคืนชีพ (และชีวิตนิรันดร).....อาแมน”

2. ที่น่าสังเกตก็คือ การกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นปฐมเหตุของการกลับคืนของเรานั้นพวกสตรีซึ่งถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอขี้ขลาด กลับเป็นพวกแรกที่ได้รับแจ้ง และนำไปบอกแก่พวกผู้ชายอย่างอัครสาวก ที่ใคร ๆ ถือว่าเป็นเพศแข็งแรง กล้าหาญ ได้ทราบ พระวรสารกล่าวว่า “พวกอัครสาวกไปชุมนุมกันในห้อง ปิดประตูเพราะกลัวชาวยิว” (ยน 20-19) สตรีเหล่านั้นจึงกลายเป็นวีรสตรีที่กล้าหาญชาญชัย เป็นพยายนยืนยันให้พวกอัครสาวกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญสุดยอด คือการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วีรสครีเหล่านั้นคือกลุ่มของหญิงที่ติดตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีเพื่อมารับใช้พระองค์ ที่พระวรสารเอ่ยชื่อก็มี มารี ชาวมักดาลา มารีมารดาของยากอบและสะโลเม (มก 15.1)

3. พระเป็นเจ้าทรงใช้สตรีเป็นผู้เริ่มแผนการไถ่กู้มนุษยชาติ คือ พระนางมารีและพระองค์ก็ทรงใช้สตรีเป็นพยานปากแรกของการกลับคืนพระชนม์ของพระผู้ไถ่ คือ มารีชาวมักดาลา มารีมารดาของยากอบและสะโลเม (ดูเหมือนสตรีที่ชื่อมารีจะมีบทบาทพิเศษ) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? คงจะเป็นเพราะสตรีคนแรกคือเอวาได้ให้กำเนิดบุตรที่-เป็นทาสของบาปกำเนิด คือ มนุษยชาติทั้งสิ้นส่วนสตรีคนที่สองคือพระนางมารีได้ให้กำเนิดบุตรที่เป็นไท คือ พระเยซูคริสต์ และผู้ที่ได้รับผลการไถ่กู้ของพระองค์ ได้แก่บรรดาครคิสตชนทั้งหลายและสตรีพวกที่สามคือสตรีที่ติดตามรับใช้พระเยซูคริสต์มาโดยตลอด ก็ได้เป็นผู้ประกาศความเป็นไทอย่างสมบูรณ์คือการกลับคืนชีพ เป็นไทจากความตาย เราจึงเห็นศักดิ์ศรีของสตรีว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในแผนการความรอดของพระเป็นเจ้าเคียงคู่กับชาย บางครั้งชายจะเป็นผู้นำอย่างออกหน้าออกตาเพราะบทบาทที่เหมาะสมกว่า แต่บางครั้งก็เป็นผู้นำอย่างออกหน้าออกตาเพราะบทบาทที่เหมาะสมกว่าเช่นเดียวกัน

4. สตรีเป็นผู้มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิต คือการเกิด การเจริญเติบโต การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ สมควรแล้วที่เราจะยกย่องให้เกียรติและปฏิบัติต่อสตรีอย่างสมศักดิ์ศรี และสตรีเองก็ควรจะมีจิตสำนึกถึงฐานะและบทบาทของตัวเองในครอบครัว ในสังคม และในพระศาสนจักร และพยายามดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตนนั้น โดยก้าวออกมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาย พร้อมที่จะร่วมมือกันทำให้แผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าซึ่งต้องการบทบาทของทั้งชายและหญิงสำเร็จไป
พระศาสนจักรภาวนาเป็นพิเศษสำหรับสตรีในวันรับศีลสมรส ทำให้ดูเหมือนว่า พระศาสนจักห่วงใยสตรีเป็นอันมาก เราจงภาวนาเพื่อสคีทั้งหลายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสตรีที่เป็น แม่ พี่ น้อง ญาติ และเพื่อนของเรา

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจำ
1. การกลับคืนชีพเป็นความเชื่อของคริสตชนเริ่มต้นในศีลล้างบาปและค่อย ๆ เจริญเติบโตโดยการทำคุณความดีต่าง ๆ จนกระทั่งบรรลุถึงความสมบูรณ์ในการกลับคืนชีพในชีวิตใหม่ การกลับคืนชีพจึงเป็นการปิดฉากชีวิตในโลกนี้อย่างสมบูรณ์และเป็นการเปิดฉากสู่ชีวิตใหม่ที่ดีบริบูรณ์เต็มเปี่ยม คือชีวิตนิรันดร

2. พระเป็นเจ้าทรงใช้สตรีเป็นเริ่มแผนการไถ่กู้มนุษชาติคือ พระนางมารีและพระองค์ก็ทรงใช้สตรีเป็นพยานปากแรกของการกลับคืนพระชนม์ของพระผู้ไถ่ คือ มารี ชาวมักดาลา มารี มารดาของยากอบ และสะโลเม

3. สตรีเป็นผู้มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิต คือการเกิดความเจริญเติบโต การกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่ สมควรแล้วที่เราจะยกย่องให้เกียรติ และปฏิบัติต่อสตรีอย่างสมศักดิ์ศรีและสตรีเองก็ควรจะมีจิตสำนึกถึงฐานะและบทบาทของตัวเองในครอบครัว ในสังคม และในพระศาสนจักร

ข. กิจกรรม 
ให้นักเรียนเขียนอธิบายว่า “พระเยซูคริสต์คือใคร” ลงในสมุด เมื่อเสร็จให้บางคนออกมาพูดหน้าชั้น ทำเหมือนว่า กำลังประกาศต่อหน้าประชาชาชนมากมายว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร

ค. การบ้าน 
นักเรียนกลับไปเล่าเรื่องประทับใจที่ได้เรียนในวันนี้ ให้กับเพื่อสนิท หรือพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกี่ยวกับการเป็นพยาน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์