ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp030.jpgบทเรียนที่      2 เดือนมิถุนายน 1996
หัวข้อเรื่อง      ชายคนแรก (อาดัม)
จุดมุ่งหมาย   
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นชาย ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
 ครูพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อต่อไปนี้
1. ใครเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ในความคิดของนักเรียน?
2. คุณลักษณะอะไรที่เด่นสมทำให้ชายผู้นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่?
 (เช่น กล้าหาญ เสียสละ เป็นผู้นำ ยุติธรรม ฯลฯ)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
 ครูให้นักเรียนช่วยกันนำคุณลักษณะที่กล่าวข้างต้น หรือคุณลักษณะอื่น ๆ อีกตามความเห็นของสังคม มาเติมในช่องว่างต่อไปนี้
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (แข็งแรง)  แต่ต้องไม่.............(แข็งกระด้าง)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (อ่อนโยน)  แต่ต้องไม่.............(อ่อนแอ)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (อดทน)  แต่ต้องไม่.............(ทนอด งอมืองอเท้า)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (ใจกล้า)  แต่ต้องไม่.............(บ้าบิ่น)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (เห็นแก่ผู้อื่น)  แต่ต้องไม่.............(เห็นแก่ตัว)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (กล้ารับผิด)  
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า)
 ลูกผู้ชายต้อง.............. (ให้เกียรติผู้หญิง)  
  ฯลฯ                                                              ฯลฯ
  
ขั้นที่ 3 คำสอน
1. พระเป็นเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่าง ๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” พระเป็นเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐก 1.26-27) ชายคนนั้นคือ “อาดัม” ซึ่งเป็นชายคนแรกของมนุษยชาติ

2. ทั้งชายและหญิงถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเป็นเจ้า ชายและหญิงจึงมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แต่ก็แตกต่างกัน คือในฐานะที่เป็นชายก็มีศักดิ์ศรีตามพระฉายาของพระเป็นเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ปกครองจักรวาล ผู้นำ เพราะเหตุนี้เองพระเป็นเจ้าเมื่อทรงสร้างชายแล้วจึงทรงนำบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้ามาให้ชายนั้นตั้งชื่อ “ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้น” (ปฐก 2.19) การตั้งชื่อในพระคัมภีร์บ่งบอกถึงอำนาจเหนือสิ่งที่ตั้งชื่อให้นั้นแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษของชายที่จะต้องเป็นหัวหน้า ผู้นำ ผู้ปกป้องคุ้มครองแต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับพระฉายาของพระเป็นเจ้า ไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือนไปจากนั้น ศักดิ์ศรีของชายนั้นจะต้องได้รับความเคารพยกย่องเพราะเป็นพระฉายาของพระเป็นเจ้า ใครหมิ่นศักดิ์ศรีของชายก็หมิ่นพระเป็นเจ้าเอง

3. ชายเองก็ต้องตระหนักถึงศักดิ์ศรีของตน และประพฤติตนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้น เราจะเห็นชายในปัจจุบัน แทนที่จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง กลับเป็นผู้ทำลาย เช่นเดียวกับอาดัมชายคนแรกที่นำความหายนะมาสู่มนุษยชาติโดยจงใจทำลายศักดิ์ศรีของตนเอง และโดยเหตุนี้ก็ทำลายเอกภาพที่มีอยู่ในโลก ทำให้เกิดความแตกแยกและเป็นอริศัตรูกัน มาเฟียก็ดี เจ้าพ่อก็ดี ผู้มีอิทธิพลก็ดี ผู้ก่ออาชญากรรมก็ดี หรือผู้ก่อศึกสงครมก็ดี ล้วนมาจากชายที่ยึดศักดิ์ศรีของตนในทางที่ผิดชายทุกคนคงจะต้องนำเอาคุณลักษณะของผู้ชายที่กล่าวข้างต้นมายึดปฏิบัติ จึงจะสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาย

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจำ
1. พระฉายาของพระเป็นเจ้าในชาย คือ การเป็นหัวหน้า ผู้นำ ผู้ปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
2. เราต้องเคารพยกย่องศักดิ์ศรีชายเพราะเป็นพระฉายาของพระเป็นเจ้า ใครหมิ่นศักดิ์ศรีชายก็หมิ่นพระเป็นเจ้าเอง
3. ชายจะรักศักดิ์ศรีของตนก็ต่อเมื่อดำรงตนเป็นพระฉายาของพระเป็นเจ้าอยู่เสมอ

ข. กิจกรรม
เล่นเกม “ยืนยันคำสั่ง”
วิธีเล่น ผู้นำเกมออกคำสั่งที่บ่งบอกคุณลักษณะที่ดีของชาย ผู้เล่นต้องยืนขึ้นพร้อมกัน เช่น ผู้ชายต้องอดทน ผู้ชายต้องเข้มแข็ง ผู้ชายต้องเสียสละ ผู้ชายต้องยอมรับผิด ฯลฯ
ผู้นำเกมออกคำสั่งที่บ่งบอกคุณลักษณะที่ไม่ดีของชาย ผู้เล่นต้องนั่งพร้อมกัน เช่น ผู้ชายต้องอ่อนแอ ผู้ชายต้องกลัวผี ผู้ชายต้องเจ้าน้ำตา ผู้ชายต้องเป็นนักเลง ฯลฯ
ใครทำผิด ทำช้า ถือว่าแพ้ มีการปรับโทษตามสมควร

ค. การบ้าน
วาดรูปชายผู้ยิ่งใหญ่ในความคิดของนักเรียน เขียนคำว่า “ผู้ชายต้อง.......” ไว้ใต้รูป

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์