ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


บทที่ 4
เราสนทนากับพระเป็นเจ้า เมื่อเราสวดภาวนา

จุดมุ่งหมาย  เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้รู้จักสวดภาวนาบ่อย ๆ

ขั้นที 1 กิจกรรม
ครูถามนักเรียนว่า
- นักเรียนเคยมีความสุขเมื่อไรบ้าง? (ให้นักเรียนตอบทีละคน)
- นักเรียนเคยมีความทุกข์เมื่อไรบ้าง? (ให้นักเรียนตอบทีละคน)
ครูเล่าความสุขและความทุกข์ของครูให้นักเรียนฟัง
ให้นักเรียนบางคนมาเล่าความสุขและความทุกข์ของตนให้เพื่อน ๆ ฟัง

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
ครูถามนักเรียนว่า
 -มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ฟังเรื่องที่ครูเล่า?
 -มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้เล่าเรื่องของตน?
 -มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ฟังเพื่อนเล่าเรื่องของเพื่อน?

สรุป เมื่อเราเล่าความสนุกความทุกข์ให้กันและกันฟัง เราเรียกว่าเป็นการปรับสุขปรับทุกข์ ทำให้คนเล่าสบายใจ คนฟังก็เห็นใจ เมื่อเราทำเช่นนี้บ่อย ๆ เราก็เป็นเพื่อนกันมากขึ้น

ขั้นที่ 3 คำสอน
 1.เราสนทนากับพระเป็นเจ้าเมื่อเราสวดภาวนา เราเล่าความสุขและความทุกข์ของเราให้พระองค์ฟัง เรามีความสนใจอะไร เราก็เล่าให้พระองค์ฟัง เราทำเช่นนี้เราก็รู้สึกสบายใจ และทำให้เราสนิทชิดเชื้อกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น

 2. พระเป็นก็ทรงพูดคุยกับเราเช่นเดียวกัน มิใช่พระองค์ทรงฟังเราพูดฝ่ายเดียว แต่พระองค์มิได้พูดกับเราแบบพ่อแม่พูดหรือคนอื่น ๆ พูดซึ่งเราได้ยินด้วยหูของเรา แต่พระเป็นเจ้าพูดกับเราในใจ เราได้ยินเสียงของพระองค์ด้วยใจ มีใช่ด้วยหู เราจะฟังเสียงของพระองค์ได้ถนัดชัดเจนก็ต้องเงียบ สงบจิตใจและตั้งใจฟัง

 3. เราได้อ่านเรื่องซามูแอลว่า  “มีเด็กเล็กๆคนหนึ่งชื่อซามูแอล เขาอาศัยอยู่ในพระวิหาร คอยช่วยเหลือพระสงฆ์องค์หนึ่งชื่อ เอลี คืนหนึ่งเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงหมดแล้ว ซามูแอลกำลังนอนอยู่บนเตียง  เขาได้ยินเสียงเรียกดังมาว่า  “ซามูแอล ซามูแอล” ซามูแอลกระโดดขึ้นจากเตียง วิ่งไปหาเอลีทันที ถามว่า “คุณพ่อเรียกผมหรือ?” เอลีตอบว่า  “เปล่า พ่อไม่ได้เรียกเจ้า กลับไปนอนเถิด” ซามูแอลก็กลับไปนอน เขาได้ยินเสียงเรียกอีก จึงวิ่งไปหาเอลี เอลีก็ตอบว่า“พ่อไม่ได้เรียกเจ้า กลับไปนอนเถิด”ซามูแอลก็กลับไปนอน ก็ได้ยินเสียงเรียกเป็นครั้งที่สาม จึงวิ่งไปหาเอลีอีก เอลีจึงหยั่งรู้ว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงเรียก จึงบอกกับซามูแอลว่า “ถ้าได้ยินเสียงเรียกอีกก็ให้ตอบว่า “พระเจ้าข้า โปรดตรัสเถิด เพราะข้ารับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่” พระเป็นเจ้าก็ตรัสกันซามูแอลว่า “ดูเถิดเราจะกระทำสิ่งหนึ่งในอิสราแอล หูของทุกคนที่ได้ยินจะแสบทั้งสองข้าง” (เทียบ 1 ซมอ.3.2-11)

 4.พระเป็นเจ้าพูดกับซามูแอล ซามูแอลได้ยินเสียวของพระองค์เพราะเขาตั้งใจฟัง พระเป็นเจ้าก็พูดกับรในใจด้วย เราจงพูดกับพระองค์ว่า “ขอพระองค์ตรัสเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่”แล้วตั้งใจฟังให้ดีเพราะพระองค์ทรงมีข่าวดีพิเศษจะบอกเรา
    
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก.จดเนื้อหาลงในสมุด
 1.เราสนทนากับพระเจ้าเมื่อไร?
     ตอบ เราสนทนากับพระเจ้าเมื่อเราสวดภาวนา
 2.เราจะสวดภาวนาอย่างไร?
     ตอบ เราจะสวดภาวนาว่า “ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าอยากเป็นที่รักของพระองค์”
ข.กิจกรรม
 ให้นักเรียนคัดบทภาวนานี้ลงในสมุด แล้วท่องให้ขึ้นใจ
  “ขอพระองค์ตรัสเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่”
 ให้นักเรียนสวดภาวนานี้ในใจ แล้วนั่งเงียบ ๆ เพื่อฟังเสียงพระเป็นเจ้าพูดในใจ


 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์