ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 5
พระเป็นเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ให้ เพื่อมาสอนเราให้รู้จักพระองค์

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนยินดีต้อนรับพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 จัดการแสดงประกอบคำบรรยายเรื่อง  “พระเยซูคริสต์ทรงรับพิธีล้าง”
 ผู้แสดง     -  พระเยซูคริสต์
                - นักบุญยอห์น บัปติสต์
                - ประชาชน 2 คน
                - นกพิราบ (รูปวาด)

ครูบรรยาย ผู้แสดงทำแต่ท่าทางประกอบ
 “เมื่อได้เวลาที่กำหนดไว้ ท่านยอห์น บัปติสต์ก็ออกเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ใช้โทษบาปกลับใจ (ผู้แสดงเป็นนักบุญยอห์น บัปติสต์และประชาชนออก) “จงเปลี่ยนจิตใจใหม่ ใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งให้คนที่ไม่มี ใครมีอาหารก็จงปันให้คนที่ไม่มี จงตัดหนทางของพระเจ้าให้ตรงไป ที่ไหนเป็นหุบเขาจงถมให้เต็ม ที่ไหนคดเคี้ยวจงตัดให้ตรง ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อจงบดให้เรียบ” พระเยชูคริสต์เสด็จมารับพิธีล้างจากท่านยอห์นด้วย (ผู้แสดงเป็นพระเยซูคริสต์ออก) แต่ท่านยอห์นทูลห้ามไว้ กล่าวว่า “ไม่สมควรที่พระองค์จะเสด็จมารับพิธีล้างจากข้าพเจ้า เป็นข้าพเจ้าเองต่างหากที่ควรจะรับพิธีล้างจากพระองค์” แต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงกระทำพิธีล้างให้เราเถิด เพราะสมควรที่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา” ท่านยอห์นจึงโปรดพิธีล้างให้พระองค์”
 ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปิดออก พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเป็นรูปนกพิราบ (คนถือรูปนกพิราบออก) มาสถิเตอยู่เหนือพระเยซูคริสต์ และมีเสียงดังมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจในตัวท่านมาก พวกท่านจงเชื่อฟังพระองค์เถิด”

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์
 
 ครูถามความรู้สึกของนักเรียนหลังจากได้ชมการแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไร
 ให้นักเรียนลองเล่าเรื่องนี้ใหม่ตามลำดับ
สรุป เสียงพระบิดาดังมาจากสวรรค์ว่า “จงเชื่อฟังพระองค์ (พระเยซูคริสต์) เถิด”


ขั้นที่ 3 คำสอน

 1. จากการแสดงนี้พวกเราคงเห็นว่าพระเป็นเจ้าทรงรักเรามากถึงขนาดไหน ถึงกับส่งพระบุตร คือพระเยซูคริสต์ลงมา และยังสั่งให้พวกเราเชื่อฟังพระบุตร เพราะพระบุตรเสด็จมาเพื่อสอนเราให้รู้จักพระเป็นเจ้า พระบุตรสอนอะไรเราบ้าง?
 2. พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราว่า พระเป็นเจ้าเป็นพระบิดา เราเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงสอนเราให้สวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย..........” (ให้นักเรียนสอวดตามพร้อม ๆ กัน) พระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ใจดี รักลูก ๆ เอาใจใส่ดูแลลูก ๆ อยู่เสมอ ประทานสิ่งดี ๆ ให้แก่ลูก (ทบทวนสิ่งดี ๆ ที่พระเป็นเจ้าประทานให้ในบทที่ 2)
 3. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นรูปแบบของพระเป็นเจ้า พระบิดาผู้ใจดีของเราด้วย พระองค์ตรัสว่า “ใครเห็นเราก็เห็นพระบิดา” (ยน.14.9) พระเยซูคริสต์ทรงเมตตาสงสารมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทรงช่วยเขาให้หายทุกข์หายร้อน พระเป็นเจ้าก็ทรงเมตตาสงสารมนุษย์ผู้เป็นคนบาปก็เช่นเดียวกัน พระเยซูคริสต์ทรงอภัยโทษให้ศัตรู พระเป็นเจ้าก็ทรงอภัยบาปของเรามนุษย์ พระเยซูคริสต์ทรงฤทธิ์ทำอัศจรรย์ต่าง ๆ พระเป็นเจ้าก็ทรงฤทธิ์ทำอัศจรรย์ ต่าง ๆ ได้ พระเยซูคริสต์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับพระองค์ได้ พระเป็นเจ้าก็ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
 4. พระเป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังพระองค์เถิด” คือให้เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอน เมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ เราก็รู้จักพระเป็นเจ้าดีขึ้น

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เองให้เรารู้จักได้อย่างไร?
 ตอบ  พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เองให้เรารู้จักโดยทางพระเยซูคริสต์
2. พระเป็นเจ้าทรงสั่งให้เราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์อย่างไร?
 ตอบ  พระเป็นเจ้าทรงสั่งให้เราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์โดยตรัสว่า “ท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจในตัวท่านมาก พวกท่านจงเชื่อฟังพระองค์เถิด”
3. เราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อพระเยซูคริสต์?
 ตอบ  เราต้องเชื่อฟังพระองค์ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เสมอ
ข. กิจกรรม
ภาพพระเยซูคริสต์ทรงจูงมือเด็ก ๆ ตัดเป็นชิ้น ๆ เตรียมไว้ให้พอกับจำนวนนักเรียน แจกภาพที่ตัดนี้ให้นักเรียนคนละ 1 ภาพ ให้ต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์ ระบายสีให้สวยงาม เขียนไว้ใต้รูปว่า “ติดตามพระเยซู” ร้องเพลง “ติดตามพระเยซู” พร้อม ๆ กัน
(ปรารถนาหน้า 403 ซี)

ติดตามพระเยซู

ให้เราติดตามพระเยซูทุกวัน  เพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าฯ
ให้เรามารับใช้พระองค์ด้วยกัน  เพราะพระองค์ทรงยอมตายที่กางเขนเพื่อเรา
 ให้เรามา รับใช้พระองค์  ให้เราทำตามพระประสงค์
 พระเยซูทรงเป็นผู้นำ  ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกวัน
 ให้เราไปประกาศพระนามพระองค์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์