ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเป็นคริสตชนที่แท้จริง:
7. การทำหนังสือภาพแสดงให้เห็นถึงการเป็นคริสตชนที่แท้จริง
พระคัมภีร์ : โรม 12:9-21
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้อ่าน-จดจำ-และประยุกต์ข้อคำสอนของนักบุญเปาโลเรื่องการเป็นคริตชนที่แท้จริงด้วยตนเอง


ดำเนินการ
1) นำหนังสือทำมือให้ผู้เรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง

2) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 12:9-21 ให้ผู้เรียนได้เขียน/จด/ขีดเส้น/คุณลักษณะของการเป็นคริสตชนที่แท้จริงตามคำสอนของนักบุญเปาโล

3) แบบกลุ่มผู้เรียน และให้แต่ละกลุ่มได้คัดเลือกคุณสมบัติ/คุณลักษณะที่คริสตชนจะต้องปฏิบัติ แล้วช่วยกันประดิษฐ์หนังสือทำมือขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้คำสอนของเราคริสตชน ให้แต่ละกลุ่มตกลงรูปแบบการนำเสนอ เช่น เป็นภาพ เป็นเกม เป็นเรื่องเล่า ฯลฯ โดยให้คิดว่าประเด็นไหนน่าสนใจของคนที่จะอ่านหนังสือของเรา

4) ผู้นำต้องให้เวลาพอสมควรและควรจัดเตรียมอุปกรณ์การทำหนังสือทำมือไว้ล่วงหน้า

5) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ แล้วนำไปวางไว้ในห้องสมุด หรือที่อ่านหนังสือของโรงเรียนหรือวัด

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์