ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

8. ความเคารพในมโนธรรมของพี่น้อง (14:1-23)
พระคัมภีร์ : โรม 14:1-23
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงคำสอนของนักบุญเปาโลในเรื่องของการเคารพกันและกัน ไม่นำเอาข้อบกพร่องของคนอื่นมาทำให้เกิดการดูถูกหรือเกลียดชังกัน


ดำเนินการ
1) เริ่มกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้คิดในประเด็นที่ว่า “อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราต้องทะเลาะกัน” ทั้งที่ทำไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

2) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 14:1-23 ดังๆ(ควรให้ทุกคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว)

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แสดงแสดงบทบาทสมมุติที่แสดงให้เห็นถึงคำสอนของนักบุญเปาโลที่ให้เคารพกันและกัน-ไม่ตัดสินกันและกัน – ไม่ดูถูก –ไม่อิจฉากัน ฯลฯ

4) ให้แต่กลุ่มมีเวลาซ้อมและแสดง หลังจากการแสดงให้ผู้นำเน้นยำประเด็นสำคัญของคำสอน และอ่าน โรม 14:1-23 พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์