ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การดำเนินชีวิตแบบคริสตชน:
6. การทำงานเป็นทีม
พระคัมภีร์ : โรม 12:1-8
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระศาสนจักรซึ่งแต่ละคนต่างมีพระพรที่แตกต่างกัน และพระพรนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือกัน


ดำเนินการ
1) แจกสลากให้ผู้เรียนคนละแผ่น ในสลากนั้นให้เขียนคำสั่งที่ให้คนที่ได้รับนั้นแสดงท่าทางอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แผ่นที่1 ให้แสดงเป็นนักร้องโดยร้องเพลงที่ตนเองสามารถร้องได้ให้เพื่อนฟัง 1เพลง  แผ่นที่สอง ให้เลียนแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ตนเองจำได้ 1 อย่าง แผ่นที่สาม ให้พูดภาษาอังกฤษ3ประโยค แผ่นที่สี่ ให้เดินแบบแฟชั่นโชว์ 2 รอบ แผ่นที่ห้า ให้วาดภาพอะไรก็ได้ 1 ภาพ ฯลฯ

2) ใครจับสลากให้กระทำอะไรก็ให้พยายามก็ทำเช่นนั้นอย่างสุดความสามารถ เสร็จแล้วให้ผู้นำถามความรู้สึกจากสองฝ่ายคือฝ่ายที่ต้องแสดงว่า “รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องแสดงตามสลากนั้น” คำตอบอาจจะเป็นว่าไม่ดีใจ ทำยาก ทำไม่เป็นหรือทำได้ไม่อยาก ฯลฯ ถามคนดูว่าดูเพื่อนแสดงแล้วรู้สึกอย่างไร คำตอบอาจจะออกมาว่า เขาเก่ง หรือเห็นใจ เห็นความพยายาม ที่สุดให้ผู้นำสรุปด้วยคำพูดของตนเองในทำนองนี้ว่า “คนเราต่างมีความสามารถที่แตกต่างกัน เราไม่เหมือนกันพระเจ้าประทานพระพรให้เราแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้มีไว้เพื่อเสริมสร้างกันและกัน ช่วยแหลือกันและกัน”

3) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 12:1-8 (ทุกคนควรมีพระคัมภีร์ประจำตัว) ระหว่างอ่านให้ขีดเส้นหรือจดประโยค/ถ้อยคำ/วลี/ที่ตนเองประทับใจหรือมีบทสอนใจที่ดี

4) ให้ผู้เรียนได้แบ่งปัน แสดงความเห็นจากบทอ่านที่ได้อ่านไปนั้น

5) ผู้นำสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากการแบ่งปันของสมาชิกได้ เช่น
• “ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า นี่เป็นคารวกิจด้วยจิตใจของท่าน”(ข้อ1) – (การรักษาร่างกายของเราให้บริสุทธิ์ โดยอย่าทำบาปต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกาย)
• “อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้วินิจฉัยว่าสิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์”(ข้อ2) – (เปลี่ยนคนที่เปลี่ยนที่ความคิด เมื่อคนหนึ่งมีความคิดที่ดี เขาย่อมพูดดี และทำดี ความประพฤติของโลกหมายถึงอะไร บอกได้ไหมว่ากิจการใดเป็นกิจการของโลก และกิจการใดเป็นกิจการของสวรรค์)
• “อย่าคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น แต่จงคิดให้ถูกต้องว่าพระเจ้าประทานความเชื่อให้แต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน เพราะร่างกายของเรามีองค์ประกอบหลายส่วน”(ข้อ3,4) – ทำไมนักบุญเปาโลจึงเปรียบกลุ่มคริสตชนของเราเป็นเสมือนร่างกาย?
• ผู้เรียนแต่ละคนมีพระพรอะไรบ้าง? และได้ใช้พระพรที่มีอย่างไร(อาจจะให้เพื่อนๆช่วยกันบอกความสามารถของเพื่อนของตนเองก็ได้)
• ให้อ่าน โรม 12:1-8 อีกครั้งหนึ่ง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์