ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

5. ผู้นำฝ่ายจิตเพื่อพระเจ้า
พระคัมภีร์ : โรม 8:28-39
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้แสดงพลังให้สอดคล้องกับพลังแห่งคำสอนของนักบุญเปาโล


ดำเนินการ

1) ให้ผู้เรียนได้อ่าน โรม 8:28-39

2) ให้ผู้เรียนได้เลือกเขียนวลีหรือประโยคที่ประทับใจ 5 ประโยค

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มตกลงกันเลือกประโยคเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลงเชียร์ด้วยสปีริตของพระคริสตเจ้า โดยสามารถดัดแปลงถ้อยคำบางคำให้เหมาะกับทำนองก็ได้ จากนั้นให้ทำการซ้อมเพื่อแสดงต่อหน้ากลุ่มใหญ่

4) หลังจากทุกกลุ่มได้แสดงแล้ว ผู้นำนำการอภิบายถึงความหมายของ โรม 8:28-39 หรือเน้นประโยค/วลีที่สำคัญ เช่น

• พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์(ข้อ28)
• ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้(ข้อ31)
• ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้(ข้อ35)
• การทดลองทั้งหมด เราชนะโดยง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา(ข้อ37)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์