ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระหรรษทานของพระเจ้าและความหวังของมนุษย์:
4.จุดหมายของเราคือสิริรุ่งโรจน์
พระคัมภีร์ : โรม 8:18-30
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนตระหนักถึงจุดหมายของชีวิตคือการได้อยู่กับพระเจ้าในสิริรุ่งโรจน์


ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนได้เตรียมหาส่งของอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความหวัง เช่น รูปถ่าย บทกวี บทเพลง สิ่งของต่างๆ ต้นไม้ ฯลฯ

2) ให้ผู้เรียนอ่าน โรม 8:18-30 ให้ทุกคนได้ฟังอย่างชัดเจน(ควรให้ทุกคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว)

3) แจกกระดาษเปล่าให้แต่ละคนได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความหวังโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาจากบ้านเป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้นำอาจจะพูดในทำนองนี้

• ให้เราใช้สิ่งของที่เราได้เตรียมไว้เพื่อสร้างงานศิลปะของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าใครเพลงก็เขียนเพลงนั้นให้สวยงามตบแต่งให้น่าดู หรือใช้อะไรก็ได้ที่หามาแสดงออกให้เห็นถึงความหวังที่อยู่ในใจของตนเอง
• แล้วให้เขียนบทรำพึงสั้นๆที่อธิบายว่างานศิลปะของตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับความหวังที่นักบุญเปาโลสอนอย่างไร

4) เชิญชวนให้ผู้เรียนได้แบ่งปันงานศิลปะของตนเองกับเพื่อน โดยเปรียบเทียบหรือเพิ่มเติมคำสอนเรื่องความหวังที่นักบุญเปาโลได้สอนไว้ใน โรม 8:18-30

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์