ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
1. จงคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอ

พระคัมภีร์ : 2 ทิโมธี 2
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดถึงพระเจ้าเสมอๆ โดยอาศัยสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ดำเนินการ
1) เตรียมกิจกรรมนี้โดยให้ผู้นำเตรียมเครื่องครัวอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหม้อ เครื่องเปิดกระป๋อง หรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกที่เปิดกระป๋อง ก็ให้เอากระป๋องมาด้วย

2) เริ่มกิจกรรมโดยให้ทุกคนอ่าน 2 ทิโมธี 2:20-26 เน้นว่าภาชนะเครื่องครัวนั้นเป็นภาพพจน์ของผู้ที่มีความเชื่อ ถามผู้เรียนว่าทำไมพระคัมภีร์จึงใช้เครื่องใช้หรือภาชนะต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อของเรา

3) นำเสนอเครื่องใช้ที่ผู้นำเตรียมมาเป็นตัวอย่าง เช่น นำเอาที่เปิดกระป๋องมาเปิดกระป๋อง แล้วพูดกับผู้เรียนในทำนองนี้ว่า
• ฉันรู้สึกว่าเมื่อได้ใช้ที่เปิดกระป๋องทำให้นึกว่าพระเจ้าทรงเรียกฉันให้เปิดพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันพระวาจาให้ฉัน และเชิญฉันให้ช่วยเปิดพระคัมภีร์ให้พวกเธอด้วย เพื่อให้พวกเธอจะได้รับการเชื้อเชิญด้วยความรัก ด้วยมิตรภาพ และการให้อภัยจากพระเจ้า

4) ให้ผู้เรียนได้เลือกเครื่องใช้อะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งชิ้น และให้ไตร่ตรองดูว่าเครื่องใช้ที่ตนเองเลือก(ไม่ต้องเอาของจริงมาโชว์ก็ได้) ทำให้คิดถึงพระเจ้าในแง่ใดบ้าง จากของชิ้นนั้นทำให้เราคิดว่าเราสามารถรับใช้พระเจ้าในเรื่องใดบ้าง เมื่อแต่ละคนคิดได้แล้วให้แบ่งปันกัน

5) เชิญอาสาสมัครบางคนออกมาแบ่งปันกับกลุ่มใหญ่

6) ถ้าใครมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรให้เขียนคำพระวาจา 2 ทิโมธี 2:20 ลงในสิ่งของนั้นด้วย

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์