ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
2. คำภาวนาของทิโมธีเพื่อเปาโล
พระคัมภีร์ : 2 ทิโมธี 3:1-4:18
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เขียนคำภาวนาซึ่งทิโมธีอาจจะภาวนาให้นักบุญเปาโล

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน 2ทิโมธี 3:1-4:18

2) ให้ผู้เรียนระบุถึงแนวคิด 5 ประการที่เปาโลได้แสดงออกในบทจดหมายนี้ แล้วให้ผู้เรียนเขียนบทภาวนาสั้นที่ผู้เรียนคิดว่าทิโมธีจะภาวนาให้กับเปาโล โดยอิงอยู่บนความคิด 5 ประการนั้น ให้อ้างอิงบทและข้อให้ชัดเจนประกอบด้วย

3) ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันคำภาวนาแก่กันและกัน จากกลุ่มละสามคน จนที่สุดให้กับทุกคน ให้ผู้นำฟังคำภาวนาอย่างตั้งใจ จับความรู้สึกของทิโมธีที่มีต่อพระเจ้า ต่อเปาโล และความรู้สึกแห่งการเป็นพี่เป็นน้อง แล้วใช้ข้อสังเกตที่ได้เพื่อการพูดคุยกับสมาชิกในห้อง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์