ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
2. คุณสมบัติของบุคลากรของพระศาสนจักร

พระคัมภีร์ : 1 ทิโมธี 3:1-13; 5:3-16
จุดประสงค์ : เรียนรู้คุณสมบัติของบุคลากรต่างๆในพระศาสนจักร

ดำเนินการ
1) ให้เตรียมคุณสมบัติของบุคลากรประเภทใดประเภทหนึ่งที่ผู้นำมี

2) เริ่มโดยให้ทุกคนได้ผลัดกันอ่าน 1 ทิโมธี 3:1-13; 5:3-16

3) เล่าตัวอย่างของคุณสมบัติของคนทำงานที่ได้เตรียมไว้ และอธิบายเพิ่มเติมว่าคนทำงานจะต้องมีพรรณนางาน(job description) เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้าง มีขอบข่ายการทำงานอย่างไร จากนั้นอาจจะบอกถึงประสบการณ์การทำงานอีกด้วย

4) ให้แบ่งกลุ่มกันกลุ่มละประมาณ 6 คน ให้แต่ละคนได้ร่างคุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้
• พระสังฆราช (1ทิโมธี 3:1-7)
• สังฆานุกร (1ทิโมธี 3:8-13)
• แม่หม้าย (1ทิโมธี 5:3-16)
อธิบายให้แต่กลุ่มได้สบายใจที่จะเพิ่มเติมคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สอดคล้องกับคำแนะนำของเปาโล

5) เมื่อเสร็จแล้วให้จับคู่กันสัมภาษณ์คุณสมบัติของกันและกัน หรือจะพลัดกันสัมภาษณ์ก็ได้

6) จากนั้นให้มีการอภิปรายกันในประเด็นเหล่านี้
• คุณสมบัติข้อใดที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่ง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์