ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
1. การให้ข้อแนะนำ

พระคัมภีร์ : 1 ทิโมธี
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้อ่านบทจดหมายแล้วสรุปคำแนะนำที่เปาโลได้ให้แก่ทิโมธี

ดำเนินการ
1) เตรียมตัวโดยให้ผู้เรียนได้อ่านบทจดหมาย 1 ทิโมธีมาล่วงหน้า แล้วจึงมาทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน

2) เริ่มโดยให้ผู้เรียนได้เขียนคำแนะนำต่างๆ 8 ประการที่เปาโลมอบให้ทิโมธี คำแนะนำนี้มาจากคำรายงานของคนบางคนที่ได้เล่าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนทำให้เปาโลต้องเขียนจดหมายถึง

3) จากนั้นให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นทิโมธีเขียนจดหมายตอบเปาโล ตอบรับถึงคำแนะนำและเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจจะมีบางอย่างที่ตรงกันกับเหตุการณ์ในสมัยนั้น

4) แล้วมีการแบ่งปันกันในกลุ่มใหญ่ว่า เรื่องที่เปาโลเขียนถึงทิโมธีนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับคนในสมัยปัจจุบัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์