ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระอาณาจักรของพระเจ้า กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 13
ชื่อเรื่อง : พระอาณาจักรของพระเจ้า มัทธิว 13:10-53
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เลียนแบบคำเปรียบเทียบเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าตามความคิดของพวกเขา
วิธีการ : ใช้สิ่งของใกล้ตัว
ดำเนินการ

        1.ก่อนการสอน ให้ครูเตรียม ของต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น หวี กระดุม เข็มกลัด ช้อน ซ่อม นาฬิกา ปากกา กรรไกร กระดาษเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ ให้มีจำนวนเท่ากับผู้เรียน ใส่ลงในถุงกระดาษไว้
       2.เริ่มกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนอ่าน มัทธิว 13:10-53 โดยสลับกันอ่าน จากนั้นให้ผู้เรียนได้อภิปรายถึงความหมายของอาณาจักรของพระเจ้าในลักษณะต่างๆ
       3.จากนั้นเวียนถุงไปยังผู้เรียนโดยให้แต่ละคนหยิบของขึ้นมาหนึ่งชิ้น แล้วให้เขียนคำอุปมาหรือคำเปรียบเทียบว่าสิ่งของนั้นเปรียบเหมือนพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร
      4.เสร็จแล้วให้แต่ละคนได้แบ่งปันความคิดของแต่ละคน แล้วให้ผู้เรียนได้พิจารณาว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงสอนเราด้วยคำเปรียบเทียบ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์