ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

งานเลี้ยงใหญ่กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 12
ชื่อเรื่อง : งานเลี้ยงใหญ่ มัทธิว บทที่ 14
จุดประสงค์ : เรียนรู้ความหมายเรื่องอัศจรรย์ขนมปังและปลา
วิธีการ : แต่งเป็นเพลงแร็ป
ดำเนินการ

        1.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ 4-5 คน ให้อ่านมัทธิว 14:13-21 ในกลุ่ม แล้วให้แต่ละคนแต่งเพลงทำนองแร็ปโดยนำเอาเนื้อหามาจากพระคัมภีร์ซึ่งอาจจะดัดแปลงให้เข้ากับทำนองได้
      2.เมื่อแต่ละกลุ่มแต่งเสร็จแล้วให้ซ้อมแล้วนำเสนอ จากนั้นให้มีการอภิปรายถึงถ้อยคำหรือเนื้อหาสำคัญที่กลุ่มคิดว่ามีความหมายมากที่สุด โดยที่ครูคำสอนอาจจะช่วยตีความหมายของอัศจรรย์ในเรื่องนี้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์