ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้ากิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 11
ชื่อเรื่อง : อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า มัทธิว บทที่ 13-17
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ศึกษาอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูเจ้า
วิธีการ : ใช้แผนที่ประกอบการเรียนรู้
ดำเนินการ

        1.ครูคำสอนเตรียมถ่ายเอกสารแผนที่แจกผู้เรียน
        2.ให้ผู้เรียนอ่านมัทธิว 13:53-17:21 แล้วให้ทำเครื่องหมายสถานที่ที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์  รวมถึงให้เขียนอ้างอิงว่าอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่เท่าไรในแต่ละสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ด้วย ผู้เรียนอาจจะเขียนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในสถานที่นั้นด้วย
       3.เมื่อเสร็จแล้วให้ผู้เรียนได้ออกมาแบ่งปัน และอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการเดินทางและการทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์