ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
🎯 ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความแน่วแน่ในการลงมือทำตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ความสำเร็จย่อมตามมา
🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นแนวทางและพลังใจแก่เรา
💟ขอพระองค์ประทานจิตใจให้ท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะนมัสการพระองค์ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ด้วยใจกว้าง (2มคบ. 1:3)
💟จง​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์เถิด จง​เข้มแข็ง จง​ทำใจ​กล้า จง​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์เถิด (สดด. 27:14)
💟ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ โปรด​ให้​จิตใจ​ข้าพ​เจ้า​มุ่งมั่น​ที่​จะ​ยำเกรง​พระ​นาม​พระ​องค์​เท่านั้น (สดด. 86:11)
💟ข้าพ​เจ้า​ตั้งใจ​แน่วแน่​ที่​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​พระ​องค์ตลอดไป​จนถึง​ที่สุด (สดด. 119:112)
💟จง​มอบ​งาน​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ และ​แผนงาน​ของ​ท่าน​จะ​สำเร็จ
(สภษ. 16:3)
💟ข้าพ​เจ้า​ตั้งใจ​แน่วแน่​ที่​จะ​เรียนรู้ ค้นคว้า แสวงหา​ปรีชา​ญาณ​และ​เหตุผล​ของ​สิ่ง​ต่าง ๆ เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​ความ​ชั่วร้าย​เป็น​ความ​โง่เขลา และ​ความ​โง่เขลา​เป็น​ความ​บ้า (ปญจ. 7:25)
💟องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า ดังนั้น ข้าพ​เจ้า​จึง​ไม่​ต้อง​ละอาย ข้าพ​เจ้า​ทำ​หน้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​ให้​ด้าน​เหมือน​หิน ข้าพ​เจ้า​รู้​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​อับอาย (อสย. 50:7)
💟ใช่​แล้ว เรา​รู้​แผน​การ​ที่​เรา​วาง​ไว้​สำหรับ​ท่าน เป็น​แผน​การ​ที่​นำ​ความ​เจริญ​รุ่ง​เรือง ไม่​ใช่​นำ​เหตุร้าย เพื่อให้​อนาคต​ของ​ท่าน​มี​ความ​หวัง​เต็มเปี่ยม พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส (ยรม. 29:11)
💟มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า “มนุษย์​มิได้​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เท่านั้น แต่​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วาจา​ทุก​คำ​ ที่​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า” (มธ. 4:4)
💟เพราะ​ไม่​มี​สิ่งใด​ที่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​กระทำ​ไม่​ได้ (ลก. 1:37)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ว่า “ผู้ใด​ที่​จับ​คันไถ​แล้ว​เหลียว​ดู​ข้างหลัง ผู้​นั้น​ก็​ไม่​เหมาะ​สม​กับ​พระ​อาณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า” (ลก. 9:62)
💟ผู้ใด​ต้อง​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า ผู้​นั้น​จะ​รู้​ว่า​คำสอน​นี้​มา​จาก​พระ​เจ้า หรือว่า​เรา​พูด​ตามใจ​ตนเอง (ยน. 7:17)
💟ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยึดมั่น​ใน​วาจา​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​อย่าง​แท้​จริง ท่าน​จะ​รู้​ความ​จริง และ​ความ​จริง​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​อิสระ (ยน. 8:31-32)
💟อย่า​เฉื่อยชา จง​มี​จิตใจ​กระตือรือร้น​ใน​การ​รับใช้​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (รม. 12:11)
💟สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​ก่อน​นั้น​ก็​เขียน​ไว้​สำหรับ​สั่งสอน​เรา เพื่อ​เรา​จะ​มี​ความ​หวัง​อาศัย​ความ​อดทน​พากเพียร​และ​การ​ปลอบใจ​ที่มา​จาก​พระ​คัมภีร์ (รม. 15:4)
💟ข้าพ​เจ้า​ตัดสินใจ​ว่า​จะ​ไม่​สอน​เรื่อง​ใด​แก่​ท่าน​นอก​จาก​เรื่อง​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า คือ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ถูก​ตรึง​กาง​เขน (1คร. 2:2)
💟เรา​มี​ความ​หวัง​อย่าง​แน่วแน่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ท่าน​มี​ส่วนร่วม​รับ​ความ​ทุกข์​ของ​เรา​ฉันใด ท่าน​ก็​จะ​มี​ส่วนร่วม​รับ​กำลังใจ​พร้อมกับ​เรา​ด้วย​ฉันนั้น (2คร. 1:7)
💟ดังนั้น ไม่ว่า​เรา​จะ​อยู่​ใน​ร่างกาย​หรือ​ถูก​เนรเทศ​จาก​ร่างกาย เรา​ก็​มี​ความ​มุ่งมั่น​ที่​จะ​ทำ​ให้​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย (2คร. 5:9)
💟เรา​ตั้งใจ​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี มิใช่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เท่านั้น แต่​ต่อหน้า​มนุษย์​อีก​ด้วย (2คร. 8:21)
💟อย่า​ท้อแท้​ใน​การ​ทำ​ความ​ดี เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​หยุด​ทำ​ความ​ดี เรา​ก็​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​เมื่อ​ถึง​เวลา (กท. 6:9)
💟ข้าพ​เจ้า​ทำ​ทุกสิ่ง​ได้​ใน​พระ​องค์ ผู้​ประ​ทาน​พละกำลัง​แก่​ข้าพ​เจ้า (ฟป. 4:13)
💟เพราะ​บัดนี้​เรา​รู้สึก​สดชื่น​เหมือน​มี​ชีวิต​ใหม่ เพราะ​ท่าน​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (1ธส. 3:8)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย อย่า​ท้อถอย​ใน​การ​ทำดี (2ธส. 3:13)
💟ข้าพ​เจ้า​กำลัง​ทนทุกข์ แต่​ข้าพ​เจ้า​ก็​ไม่​รู้สึก​อาย เพราะ​รู้​ว่า​ข้าพ​เจ้า​มอบ​ความ​วางใจ​ไว้​กับ​ผู้ใด และ​มั่นใจ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​รักษา​สิ่ง​ที่​ข้าพ​เจ้า​รับ​มอบ​ไว้ได้ จนกว่า​จะ​ถึง​วัน​นั้น​ได้ (2ทธ. 1:12)
💟ข้าพ​เจ้า​ต่อสู้​มา​อย่าง​ดี​แล้ว ข้าพ​เจ้า​วิ่ง​มา​ถึง​เส้น​ชัยและรักษาความเชื่อไว้​แล้ว (2ทธ 4:7)
💟พระ​วาจา​ของ​พระ​เจ้า เป็น​พระ​วาจา​ที่​มี​ชีวิต​และ​บังเกิด​ผล คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ สอง​คม​ใด ๆ แทง​ทะลุ​เข้า​ไป​ถึง​จุด​ที่​วิญญาณ​และ​จิตใจ​แยก​จาก​กัน ถึง​เส้นเอ็น​และ​ไขกระดูก วินิจฉัย​ความ​รู้สึก​นึกคิด​ภายใน​ใจ​ได้ (ฮบ. 4:12)
💟พวกเรา ก็​เช่นเดียวกัน เมื่อ​มี​พยาน​จำนวน​มาก​ห้อมล้อม​อยู่ เรา​จง​ละทิ้ง​ทุกสิ่ง​ที่​ถ่วง​อยู่​และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น เรา​จง​มี​มานะ​วิ่ง​ต่อไป​ใน​การ​แข่งขัน​ซึ่ง​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา (ฮบ. 12:1)
💟ใคร​จะ​ทำร้าย​ท่าน​ได้​ ถ้า​ท่าน​มุ่งมั่น​ใน​ความ​ดี (1ปต. 3:13)

เนื้อหาและบทเรียน