ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การภาวนา
การภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า สนทนาพูดคุยกับพระองค์

🎯การภาวนาจึงสำคัญและจำเป็นที่เราต้องภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
💟“ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวัน พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า” (สดด. 55:17)
💟“ทุกยามเช้า คำภาวนาของข้าพเจ้ามาถึงพระองค์” (สดด. 88:13)
💟“ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้า เป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์” (สดด. 141:2)
💟“มนุษย์จะได้รู้ว่าเขาต้องขอบพระคุณพระองค์ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น และวอนขอพระองค์ยามรุ่งอรุณ” (ปชญ. 16:28)
💟“อย่าลังเลใจเมื่ออธิษฐานภาวนา อย่าละเลยที่จะให้ทาน” (บสร. 7:10)
💟“ถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไร” (บสร. 28:4)
💟“จงอธิษฐานภาวนาต่อพระผู้สูงสุด เพื่อท่านจะดำเนินชีวิตในหนทงแห่งความจริง” (บสร. 37:15)
💟“ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง” (อสย. 65:24)
💟“เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า พระเจ้าตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี” (ยรม. 29:13-14)
💟“จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มธ. 5:44)
💟“ส่วน​ท่าน เมื่อ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา จง​เข้า​ไป​ใน​ห้องส่วนตัว ปิด​ประตู อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​อยู่​ทั่วทุกแห่ง แล้ว​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​หยั่งรู้​ทุกสิ่ง​จะ​ประ​ทาน​บำเหน็จ​ให้​ท่าน (มธ. 6:5-6)
💟“เมื่อ​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ภาวนา จง​อย่า​พูด​ซ้ำ​เหมือน​คน​ต่าง​ศาสนา เขา​คิด​ว่า​ถ้า​เขา​พูด​มาก​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​สดับ​ฟัง อย่า​ทำ​เหมือน​เขา​เลย เพราะ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า​ท่าน​ต้อง​การ​อะไร ก่อน​ที่​ท่าน​จะ​ขอ​เสีย​อีก เพราะฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ดังนี้ “ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้าพ​เจ้า​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​สถิต​ใน​สวรรค์ พระ​นาม​พระ​องค์​จง​เป็น​ที่​สักการะ" (มธ. 6:7-9)
💟“ทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อ ท่านก็จะได้รับ” (มธ. 21:22)
💟“ขณะที่​ท่าน​ยืน​อธิษ​ฐาน​ภาวนา จง​ให้​อภัย ถ้า​ท่าน​มี​เรื่อง​บาดหมาง​กับ​ผู้ใด เพื่อ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​บน​สวรรค์​จะ​ทรง​อภัย​ความ​ผิด​ให้​ท่าน​ด้วย” (มก. 11:25)
💟“จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง” (มก. 14:38)
💟“จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน” (ลก. 6:28)
💟​“จำเป็น​ต้อง​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​อยู่​เสมอ​โดย​ไม่​ท้อถอย” (ลก. 18:1)
💟“ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ตื่น​เฝ้า​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​อยู่​ตลอดเวลา​เถิด เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​กำลัง​หนีพ้น​เหตุ​การณ์​ทั้งปวง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นี้​ไป​ยืน​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​บุตร​แห่ง​มนุษย์​ได้" (ลก. 21:36)
💟“จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพื่อจะไม่ถูกผจญ” (ลก. 22:40)
💟“คน​เหล่า​นั้น​ประชุม​กัน​อย่าง​สม่ำเสมอ​เพื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​บรรดา​อัคร​สาวกดำเนิน​ชีวิต​ร่วม​กัน​ฉัน​พี่​น้องร่วม”พิธี​บิ​ขนมปัง”และ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา" (กจ. 2:42)
💟“ขณะที่​เป​โตร​ถูก​จองจำ​อยู่​ใน​คุก พระ​ศาสน​จักร​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​ต่อ​พระ​เจ้า​เพื่อ​เขา​ตลอดเวลา" (กจ. 12:5)
💟“ในทำนองเดียวกัน พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยาย” (รม. 8:26)
💟“พระเจ้ามิได้ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคนแล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ” (รม. 8:32)
💟“จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา” (รม. 12:12)
💟“เราอธิษฐานภาวนาก็เพื่อให้ท่านเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์” (2 คร. 13:9)
💟“ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้ง ข้าพเจ้าวอนขอพระพรเพื่อทุกท่านอยู่เสมอด้วยความชื่นชม” (ฟป. 1:4)
💟“จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ อย่าละเลยที่จะขอบพระคุณ” (คส. 4:2)
💟“ด้วยเหตุนี้ เรา​จึง​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยู่​เสมอ ขอ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​โปรด​ให้​ท่าน​เหมาะ​สม​กับ​การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก และ​ขอ​พระ​องค์​ทรง​บันดาล​เจตจำนง​ที่​ดี​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน รวม​ทั้ง​กิจการ​แห่ง​ความ​เชื่อ​ให้​บรรลุผล​สำเร็จ​ เดชะ​พระ​อานุภาพ​ของ​พระ​องค์” (2ธส. 1:11)
💟“ท่านใดทนทุกข์ จงอธิษฐานภาวนาเถิด ท่านใดร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสดุดีเถิด” (ยก. 5:13)
💟“ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนของนั้นแล้ว” (1ยน. 5:14-15)
💟“พี่น้องที่รัก จงเสริมสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของทาน จงอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า” (ยด. 1:20)
💟“ควันของกำยานจากมือทูตสวรรค์พร้อมกับคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า” (วว. 8:4)

เนื้อหาและบทเรียน