ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเตรียมพร้อม

🌈สิ่งที่แน่นอนคือทุกคนต้องตาย สิ่งที่ไม่แน่นอนคือ เวลาและสถานที่
🎯มารับพระวาจาพระเจ้าไปเป็นแนวทางในชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมไว้เสมอ
💟ดังนั้น ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ทอดทิ้ง​คน​ดี​พร้อม จะ​ไม่​ทรง​ค้ำ​จุน​มือ​ของ​ผู้ทำ​ความ​ชั่ว (โยบ 8:20)
💟ถ้าเขาไม่มีความหวังว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพ การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ตายคงไม่มีประโยชน์และไร้ความหมาย (2มคบ. 12:44)
💟เป็นความคิดที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ เขาสั่งให้ถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปของผู้ตาย เพื่อจะได้พ้นจากบาป (2มคบ. 12:45)
💟ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่า บรรดาผู้ตายที่ลวงลับไปแล้ว มีความสุขมากกว่าผู้เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ (ปญจ. 4:2)
💟งานทุกอย่างที่ท่านพบว่าจะต้องทำ ก็จงทำงานนั้นเต็มกำลัง เพราะในแดนผู้ตายที่ท่านกำลังจะไปนั้น ไม่มีการงาน ความคิด ความรู้ หรือปรีชาญาณเลย (ปญจ. 9:10)
💟บรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมมีใจพร้อมอยู่เสมอ รู้จักถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์พระองค์
(บสร. 2:17)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เช่นเดียวกัน จง​เตรียมพร้อม​ไว้ เพราะว่า​บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา​ใน​เวลา​ที่​ท่าน​มิได้​คาดหมาย (มธ. 24:44)
💟ขณะที่​หญิง​เหล่า​นั้น​กำลัง​ไป​ซื้อ​น้ำมัน เจ้าบ่าว​ก็​มา​ถึง หญิงสาว​ที่​เตรียมพร้อม​จึง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​งาน​แต่งงาน​พร้อมกับ​เจ้าบ่าว แล้ว​ประตู​ก็​ปิด (มธ. 25:10)
💟ดังนั้น จง​ตื่น​เฝ้า​ระวัง​ไว้​เถิด เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​วัน​และ​เวลา (มธ. 25:13)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​คาด​สะเอว และ​จุด​ตะเกียง​เตรียมพร้อม​ไว้ (ลก. 12:35)
💟ผู้​รับใช้​ที่​รู้ใจ​นาย​ของ​ตน แต่​ไม่​เตรียมพร้อม​และ​ไม่​ทำ​ตามใจ​นาย จะ​ต้อง​ถูก​เฆี่ยน​มาก (ลก. 12:47)
💟ผู้​ที่รัก​ชีวิต​ของ​ตน​ย่อม​จะ​เสียชีวิต​นั้น ส่วน​ผู้​ที่​พร้อม​จะ​สละ​ชีวิต​ของ​ตน​ใน​โลก​นี้ ก็​ย่อม​จะ​รักษา​ชีวิต​นั้น​ไว้​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร (ยน. 12:25)
💟เรา​เชื่อ​ว่า ถ้า​เรา​ตาย​พร้อมกับ​พระ​คริสต​เจ้า​แล้ว เรา​ก็​จะ​มี​ชีวิต​พร้อมกับ​พระ​องค์​ด้วย (รม. 6:8)
💟อย่า​คล้อยตาม​ความ​ประพฤติ​ของ​โลก​นี้ แต่​จง​เปลี่ยนแปลง​ตนเอง​โดย​การ​ฟื้นฟู​ความ​คิด​ขึ้น​ใหม่ เพื่อ​จะ​ได้​รู้จัก​วินิจฉัย​ว่า​สิ่งใด​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า สิ่งใด​ดี และ​สิ่งใด​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​และ​สมบูรณ์​พร้อม (รม. 12:2)
💟อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว จงพยายามทำดีต่อมนุษย์ทุกคน (รม. 12:17)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​ชื่นชม​เถิด จง​ปรับปรุง​ตน​ให้​ดี​พร้อม จง​ให้​กำลังใจ​กัน จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน จง​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​สันติ แล้ว​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รัก​และ​สันติ​จะ​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน (2คร. 13:11)
💟ผู้​ที่​เป็น​ของ​พระ​คริสต​เยซู ก็​ตรึง​ธรรม​ชาติ​ของ​ตน​พร้อมกับ​กิเลส​ตัณหา​ไว้​กับ​ไม้กาง​เขน​แล้ว (กท. 5:24)
💟อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา (กท. 6:9)
💟อย่า​กระวนกระวายใจ​ถึง​สิ่งใด​เลย จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​ปรารถนา​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน​โดย​คำ​อธิษ​ฐาน การ​วอน​ขอ​พร้อมด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ (ฟป. 4:6)
💟ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กลับคืน​ชีพ​พร้อมกับ​พระ​คริสต​เจ้า​แล้ว ก็​จง​ใฝ่หา​แต่​สิ่ง​ที่อยู่​เบื้องบน​เถิด ณ ที่​นั้น​พระ​คริสต​เจ้า​ประทับ​เบื้องขวา​ของ​พระ​เจ้า (คส. 3:1)
💟ต่อไปนี้​คือ​ถ้อยคำ​ที่​เชื่อถือ​ได้ ถ้า​เรา​ตาย​พร้อมกับ​พระ​องค์ เรา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ​องค์ (2ทธ. 2:11)
💟ทุก​ถ้อยคำ​ใน​พระ​คัมภีร์​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​มี​ประโยชน์ เพื่อ​สั่งสอน ว่ากล่าว​ตักเตือน​ให้​ปรับปรุง​แก้ไข​และ​อบรม​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ชอบ​ธรรม คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ได้​เตรียมพร้อม​และ​พร้อมสรรพ​เพื่อ​กิจการ​ดี​ทุกอย่าง (2ทธ. 3:16)
💟ขอ​พระ​องค์​โปรด​ให้​ท่าน​พร้อมสรรพ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ใน​กิจการ​ที่​ดี​ทุก​ชนิด (ฮบ. 13:21)
💟ดังนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​จิตใจ​ไว้​ให้​พร้อม​ที่​จะ​ปฏิบัติงาน จง​บังคับ​ตนเอง ตั้ง​ความ​หวัง ทั้งหมด​ไว้​ใน​พระ​หรรษ​ทาน​ซึ่ง​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​นำมา​ประ​ทาน​ให้​เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ทรง​สำแดง​พระ​องค์ (1ปต. 1:13)
💟ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​ออก​จาก​พระ​วิหาร​ร้อง​เสียง​ดัง​บอก​ผู้​ที่นั่ง​อยู่​บน​ก้อน​เมฆ​ว่า “จง​ใช้​เคียว​ของ​ท่าน​เกี่ยว​เถิด เพราะ​เวลา​เก็บ​เกี่ยว​มา​ถึง​แล้ว และ​พืชผล​ของ​แผ่น​ดิน​พร้อม​ที่​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ได้​แล้ว”
(วว. 14:15)

เนื้อหาและบทเรียน