ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำดีไปทำไม ทำดีแล้วได้อะไร?
ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง จริงทีเดียว อันดับแรกเกิดผลดีแก่ตน แล้วส่งผลดีต่อผู้อื่นด้วย
🥰พระวาจาพระเจ้าช่วยยืนยันแก่เรา ว่าพระเจ้าจะตอบแทนการกระทำดีของเราในเวลาที่เหมาะสม ในเวลาของพระองค์
💟ถ้า​ท่าน​ทำดี ท่าน​ย่อม​เงย​หน้า​ขึ้น​ได้ แต่​ถ้า​ท่าน​ทำ​ไม่​ดี บาป​กำลัง​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู คอย​ตะครุบ​ตัว​ท่าน แต่​ท่าน​จะ​ต้อง​เอาชนะ​มัน​ให้​ได้ (ปฐก. 4:7)
💟ขอให้​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตอบ​แทน​แต่​ละ​คน​ตาม​ความชอบ​ธรรม​และ​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​เขา (1 ซมอ. 26:23)
💟ผู้​ที่​ทำชั่ว​ตอบแทน​ความ​ดี ความ​ชั่ว​จะ​ไม่​พ้น​ไป​จาก​บ้าน​ของ​เขา (สภษ. 17:13)
💟ผู้ตอบแทนการกระทำของผู้อื่นด้วยความดี ย่อมคิดถึงอนาคต เมื่อเขาล้ม เขาก็จะพบผู้คอยค้ำจุน (บสร. 3:31)
💟จงทำความดีต่อผู้ชอบธรรม แล้วท่านจะได้รับการตอบแทน ถ้ามิใช่จากเขา ท่านก็จะได้รับจากพระเจ้าสูงสุดแน่นอน (บสร. 12:2)
💟จงทำดีต่อผู้ต่ำต้อย แต่อย่าให้สิ่งใดแก่ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้า (บสร. 12:5)
💟เรา'พระยาห์เวห์' สำรวจจิตและทดสอบใจ เพื่อจะตอบแทนแต่ละคน ตามความประพฤติของเขา (ยรม. 17:10)
💟ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย (มธ. 10:8)
💟แต่​เรา​กล่าว​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​กำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า จงรัก​ศัตรู จง​ทำดี​ต่อ​ผู้​ที่​เกลียดชัง​ท่าน (ลก. 6:27)
💟​ท่าน​จงรัก​ศัตรู จง​ทำดี​ต่อ​เขา จง​ให้​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​อะไร​กลับคืน (ลก. 6:35)
💟เพราะ ค่าตอบแทน​ที่​ได้​จาก​บาป​คือ ความ​ตาย ส่วน​ของ​ประ​ทาน​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ให้เปล่า คือ​ชีวิต​นิรันดร​ใน​พระ​คริสต​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา (รม. 6:23)
💟อย่า​ตอบแทน​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ชั่ว จง​พยายาม​ทำดี​ต่อ​มนุษย์​ทุก​คน (รม. 12:17)
💟เพราะ​เรา​ทุก​คน​จะ​ต้อง​ปรากฏ​เฉพาะ​พระ​บัลลังก์​ของ​พระ​คริสต​เจ้า เพื่อ​แต่ละ​คน​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​ตอบแทน​สม​กับ​ที่​ได้​กระทำ​เมื่อ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย ขึ้น​อยู่​กับ​การ​กระทำ​นั้น​ว่า​จะ​ดี​หรือ​ชั่ว (2 คร 5:10)
💟อย่า​ท้อแท้​ใน​การ​ทำ​ความ​ดี เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​หยุด​ทำ​ความ​ดี เรา​ก็​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​เมื่อ​ถึง​เวลา (กท. 6:9)
💟อย่า​ทำดี​รับใช้​ต่อหน้า​เหมือน​จะ​ให้​มนุษย์​พอใจ​เท่านั้น แต่​จง​เป็น​เสมือน​ทาส​รับใช้​พระ​คริสต​เจ้า ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า​จาก​ใจจริง (อฟ. 6:6)
💟ท่าน​รู้อยู่​แล้ว​ว่า​ถ้า​แต่ละ​คน​ทำดี​ไว้​อย่างไร ก็​จะ​ได้​รับ​ค่าตอบแทน​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ไม่ว่า​เขา​จะ​เป็น​ทาส​หรือ​เป็น​อิสระ​ก็ตาม (อฟ. 6:8)
💟จง​ระวัง​อย่า​ให้​ใคร​ตอบแทน​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ชั่ว แต่​จง​แสวงหา​ความ​ดี​ให้แก่​กันและกัน​และ​ให้แก่​ทุก​คน (1 ธส. 5:15)
💟พระเจ้าทรงยุติธรรม และจะทรงบันดาลความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เบียดเบียนท่านเป็นการตอบแทน (2 ธส. 1:6)
💟พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย อย่า​ท้อถอย​ใน​การ​ทำดี (2 ธส. 3:13)
💟ให้​ทำดี​และ​มั่งคั่ง​ด้วย​กิจการ​ที่​ดี มี​ใจกว้าง​ใน​การ​ให้​และ​พร้อม​ที่​จะ​แบ่งปัน (1 ทธ. 6:18)
💟ถ้า​ท่าน​ปฏิบัติ​ตาม​บท​บัญญัติ​สำคัญ​ที่สุด​ดังที่​พระ​คัมภีร์​กล่าว​ไว้​ว่า “จงรัก​เพื่อนบ้าน​ของ​ท่าน​เหมือน​รัก​ตนเอง” ท่าน​ก็​ทำดี​แล้ว (ยก. 2:8)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​มา​ในเร็ว ๆ นี้ และ​จะ​นำ​บำเหน็จ​รางวัล​ของ​เรา​มา​ด้วย​ เพื่อ​ตอบแทน​แต่ละ​คน​ตาม​กิจการ​ของ​เขา (วว. 22:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์