ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเจ้ารักเราจริงหรือ? แล้วพระเจ้ารักเราอย่างไร?
🤔
พระเจ้ารักเราจริงหรือ? แล้วพระเจ้ารักเราอย่างไร?
🥰หากยังสงสัย ไม่แน่ใจ มาอ่านพระวาจาพระเจ้าช่วยตอกย้ำให้มั่นใจค่ะ
💟พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์แก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร์ ดังนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อท่านตลอดไป (ยรม. 31:3)
💟พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร (ยน. 3:16)
💟พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด (ยน. 15:9)
💟พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเร าขณะที่เรายังเป็นคนบาป (รม. 5:8)
💟ไม่ว่าฤทธิ์อำนาจใด หรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (รม. 8:39)
💟พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า (อฟ. 2:4-5)
💟จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา และทรงมอบพระองค์เพื่อเรา (อฟ. 5:2)
💟จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เพื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง โลกไม่รู้จักเราเพราะโลกไม่รู้จักพระองค์ (1ยน. 3:1)
💟ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา (1 ยน. 4:10)
💟เราได้รับบัญญัตินี้จากพระองค์ คือให้ผู้ที่รักพระเจ้า รักพี่น้องของตนด้วย (1ยน. 4:21)
💟พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ (วว. 1:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์