ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เจอแต่วิกฤติ ปัญหารุมเร้า
เจอแต่วิกฤติ ปัญหารุมเร้า

😵
ใครที่กำลังเผชิญวิกฤติอยู่ คิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งที่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
🤩มาค่ะ แวะมารับพระวาจาพระเจ้าไปเสริมกำลังใจกันหน่อย
💟เพราะไม่มีชนชาติใด แม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ดังที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงสถิตอยู่ใกล้ชิดเรา ทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์ (ฉธบ. 4:7)
💟ฉะนั้นจงปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน และดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระองค์ทรงชี้นำ และจงยำเกรงพระองค์เถิด (ฉธบ. 8:6)
💟จงอย่ากลัวเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ จะทรงสถิตอยู่กับท่าน (ฉธบ. 20:1)
💟พระเจ้าประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงบันดาลให้หนทางของข้าพเจ้าปลอดภัย (2ซมอ. 22:33)
💟พระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ ข้าพเจ้าจะมีความสุขตลอดไปเมื่ออยู่เบื้องขวาของพระองค์ (สดด. 16:11)
💟จิตใจข้าพเจ้าเหนื่อยอ่อนเพราะความทุกข์โศก โปรดทรงพยุงข้าพเจ้าขึ้นมาตามพระสัญญา (สดด. 119:28)
💟ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมมั่นคงเหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์” (สดด. 125:1)
💟โปรดทอดพระเนตรเถิดว่า ข้าพเจ้าเดินบนเส้นทางที่เลวร้ายหรือไม่ และโปรดทรงนำข้าพเจ้าไปบนหนทางของพระองค์ตลอดไป (สดด. 139:24)
💟ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย (ยน. 14:1)
💟ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอ พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว (กจ. 2:25)
💟ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการทดลองใดๆ ที่เกินกำลังมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกทดลองเกินกำลังของท่าน แต่เมื่อถูกผจญ พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้ (1คร. 10:13)
💟พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว จงออกแรงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่านไม่สูญเปล่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า (1คร. 15:58)
💟ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า (ฟป. 4:13)
💟จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ (1ธส. 5:17)
💟จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู (1ธส. 5:18)
💟ดังนั้น ผู้ที่รับทรมานเพราะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำความดีต่อไปและจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง ผู้ทรงความซื่อสัตย์ (1ปต. 4:19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์