ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 "เอาชนะผจญล่อลวง"
บางทีเราก็ถูกผจญล่อลวงให้ทำบาป และที่เลวร้ายกว่านั้น
เราเองนี่ล่ะที่เป็นคนผจญล่อลวงเพื่อน ๆ ให้ทำบาป ควรทำอย่างไรดี?
📚มารับพระวาจาพระเจ้าไปย้ำเตือนใจ ยึดพระวาจาพระเจ้ามั่นไว้ คิดก่อนทำ เชื่อมั่นในความดี
💟อย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของท่านโดยไม่มีหลักฐาน อย่าพูดจาล่อลวงผู้อื่น (สภษ. 24:28)
💟ถ่านทำให้ไฟคุกรุ่น ฟืนทำให้ไฟลุกฉันใด ผู้ชอบทะเลาะวิวาทก็ยั่วยุให้มีการทะเลาะวิวาทมากขึ้นฉันนั้น (สภษ. 26:21)
💟จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพื่อจะไม่ถูกผจญ (ลก. 22:40)
💟พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกทดลองเกินกำลังของท่าน แต่เมื่อถูกผจญ พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้” (1คร. 10:13)
💟พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านพบว่าใครคนหนึ่งทำผิด ท่านซึ่งมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ จงตักเตือนแก้ไขเขาด้วยความอ่อนโยน จงระวังตัว ท่านอาจถูกทดลองด้วย (กท. 6:1)
💟อย่าให้ใครใช้คำพูดไร้สาระหลอกลวงท่าน จงอย่าสมาคมกับคนเหล่านี้เลย ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่างเถิด (อฟ. 5:6-8)
💟จงคอยระวังว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไร จงดำเนินชีวิตอย่างผู้เฉลียวฉลาด มิใช่อย่างผู้ขาดสติปัญญา (อฟ. 5:15)
💟ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก (1ทธ. 6:10)
💟อย่าให้ผู้ใดที่ถูกผจญพูดว่า “ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าผจญ” เพราะความชั่วไม่อาจทดลองพระเจ้าได้ และพระองค์ไม่ทรงผจญผู้ใด แต่เราทุกคนถูกกิเลสตัณหาผจญ ดึงดูด และหลอกลวง กิเลสตัณหาก่อตัวขึ้นทำให้เกิดบาป และเมื่อมีบาปมาก บาปก็จะทำให้เกิดความตาย (ยก. 1:13-15)
💟จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา” (1ปต. 2:12)
💟จงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะศัตรูของท่านคือมาร กำลังดักวนเวียนอยู่รอบ ๆ ดุจสิงโตคำราม เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1ปต. 5:8)
💟องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลาย ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต (2ปต. 3:9)

เนื้อหาและบทเรียน