ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 21. ความสำคัญของพระเจ้าในชีวิต
ถาม :
ขอความมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตคริสตชน
ตอบ : ดีมาก...พระเจ้าทรงช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปได้แน่นอน
        1. “ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่”(2 โครินธ์ 5:17)
        2. “ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขวาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา”(2 ทิโมธี 1:6-7)
        3. “แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนสุดปลายแผ่นดิน”(กิจการฯ 1:8)

        4. “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา”(ยอห์น 14:12)

        5. “พระองค์ตรัสว่า..เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขาว่า ‘จงย้ายจากที่นี่ไปที่โน้น’ มันก็จะย้ายไปและไม่มีอะไรที่ท่านจำทำไม่ได้”(มัทธิว 17:20)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์