ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ : 20.  พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไร
ถาม : พระเจ้ารักผมจริงหรือเปล่าครับ ทำไมผมยังไม่รู้สึกว่าพระองค์ทรงรักผมเลย
ตอบ : นั่งนิ่งแล้วฟังให้ดี
         1. “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”(ยอห์น 3:16)

        2. “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า”(เอเฟซัส 2:4-5)

        3. “ไม่ว่าฤทธิ์อำนาจใดหรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”(โรม 9:39)

        4. “พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป”(โรม 5:8)

        5. “พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น”(ยอห์น 15:9)

        6. “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป”(เยเรมีย์ 31:3)

        7. “จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เพื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง โลกไม่รู้จักเราเพราะโลกไม่รู้จักพระองค์”(1 ยอห์น 3:1)

       8. “ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า”(1 ยอห์น 4:10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์