ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ : 19.  คนใจดี
ถาม : ผมเห็นพี่น้องบางคนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก ทำอย่างไรดีครับ
ตอบ : ช่วยเขาทันที อย่าคิดมาก
         1. “ถ้าในเมืองใดเมืองหนึ่งของแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่าน มีพี่น้องคนใดคนหนึ่งยากจน ท่านจะต้องไม่เป็นคนใจดำ ไม่ยอมช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนผู้นั้น แต่ท่านจะต้องมีใจเอื้อเฟื้อให้เขายืมตามที่เขาต้องการ”(เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7-8)
         2. “เมื่อให้เขา จงให้เขาอย่างใจกว้างไม่เสียดาย แล้วพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านและการงานทุกอย่างที่ท่านทำและตั้งใจทำ ในแผ่นดินจะยังมีคนยากจนอยู่เสมอ ข้าพเจ้าจึงสั่งให้ท่านมีใจเอื้อเฟือต่อพี่น้องของท่านที่ยากจนและขัดสนในแผ่นดินของท่าน”(เฉลยธรรมบัญญัติ 15:10-11)

         3. “ผู้ที่ใส่ใจดูแลคนยากจนและผู้ที่อ่อนแอย่อมเป็นสุข พระยาห์เวห์จะทรงช่วยเขาในยามทุกข์ร้อน”(สดุดี 41:1)

         4. “บุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาป แต่บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็เป็นสุข”(สุภาษิต 14:21)

         5. “บุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน”(สุภาษิต 22:9)

         6. “จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่ จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่” (สุภาษิต 31:8-9)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์