ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

18.  การบริจาคพระวาจาคือยาวิเศษ : 18.  การบริจาค
ถาม : ครอบครัวของเราไม่ใช่ว่าจะร่ำรวย แต่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆของพระศาสนจักร ไม่ทราบว่าพระเจ้ามีความประสงค์ให้ครอบครัวของเราทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : การช่วยเหลือพระศาสนจักรหรือการรับใช้พระเจ้านั้น สามารถทำได้หลายอย่าง การบริจาคก็เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมประการหนึ่ง
        1. “เมื่อท่านมีทุกสิ่งบริบูรณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู้ ความกระตือรือร้นและความรักที่ท่านมีต่อเรา ท่านก็ควรจะดีพร้อมในการกุศลนี้ด้วย”(2โครินธ์ 8:7)
        2. “ท่านรู้อยู่แล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์”(2โครินธ์ 8:9)

        3. “ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก”(2 โครินธ์ 9:6)

        4. “แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการ”(2 โครินธ์ 9:7-9)

        5. “พระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและประทานอาหารเลี้ยงชีวิตจะทรงจัดหาและทรงทวีเมล็ดพืชที่ท่านหว่านและจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย”(2 โครินธ์ 9:10)

        6. “การบริจาคนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านเชื่อฟังข่าวดีของพระคริสตเจ้า เพราะคนจำนวนมากจะขอบพระคุณพระเจ้า ดังที่ท่านประกาศยืนยันความเชื่อ ทุกคนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะความใจกว้างที่ทำให้ท่านแบ่งปันทรัพย์สินกับพวกเขาและทุกคน”(2 โครินธ์ 10:13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์