ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

15.  ห่วงอนาคต ทำอย่างไรดีพระวาจาคือยาวิเศษ 15.  ห่วงอนาคต ทำอย่างไรดี
ถาม : ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวครับ สภาพปัจจุบันนี้ ผมรู้สึกเป็นห่วงในอนาคตของครอบครัวมากไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำทางชีวิตครอบครัวของผมหรือไม่
ตอบ : สวดค่ำพร้อมกันในครอบครัวซิครับ...พระเจ้าเท่านั้นเพียงพอ...ไว้วางใจในพระองค์เถิด
        1. “ข้าพเจ้าจะสอนท่านและจะชี้ทางเดินให้ท่าน ข้าพเจ้าจะคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่ท่าน”(สดุดี 32:8)
        2. “นี่แหละคือพระเจ้า พระเจ้าของเราตลอดไป พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเรา”(สดุดี 48:14)
        3. “เมื่อเจ้าหันไปขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า ‘นี้เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”(อิสยาห์ 30:21)
        4. “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น”(ยอห์น 16:13)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์