ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ภาวนาเพื่อครอบครัวพระวาจาคือยาวิเศษ 16.  ภาวนาเพื่อครอบครัว
ถาม : ผมอยากจะถวายครอบครัวของผมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผมควรสวดภาวนาบอกพระองค์อย่างไรดีครับ
ตอบ : ภาวนาตามถ้อยคำจากบทสดุดีต่อไปนี้ หรือภาวนาจากใจโดยมีเนื้อหาเหล่านี้เป็นหลัก
          1. “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้า เพราะศัตรูกำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า โปรดดลให้ทางของพระองค์ราบเรียบต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด”(สดุดี 5:8)
          2. “โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามทางแห่งความจริงของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้น ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดวัน”(สดุดี 25:5)
          3. “ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางของพระองค์ โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินบนเส้นทางราบเรียบ”(สดุดี 27:11)
          4. “โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้พระจิตโอบเอื้อของพระองค์ นำข้าพเจ้าไปยังแผ่นดินราบเรียบ”(สดุดี 143:10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์