ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กำลังใจจากเพื่อนพระวาจาคือยาวิเศษ 14.  กำลังใจจากเพื่อน
ถาม
: บางทีรู้สึกหมดกำลังใจในการเป็นคริสตชน เพื่อนๆจะช่วยกันได้อย่างไร
ตอบ : เอาไปตรึงกางเขน...ซะ...ดีไหม?
         1. “สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลดีของงานดี ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียว เมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้น”(ปัญญาจารย์ 4:9-10)
         2. ดังนั้นจงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และจงช่วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ดังที่ท่านกำลังกระทำอยู่แล้วนี้เถิด”(1 เธสะโลนิกา 5:11)
         3. “แต่จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกว่า ‘วันนี้’ เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป”(อีบรู 3:13)
         4. “เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันให้มีความรักและประกอบกิจการดี อย่าขาดการเข้าร่วมชุมนุมดังที่บางคนเคยทำ แต่จงตักเตือนกัน จงกระทำเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่าวันนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว”(ฮีบรู 10:24-25)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์