ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 9. การให้อภัย
ถาม : เวลาที่ใครยกโทษให้เรา เราก็ดีใจ จนตัวแทบลอย แต่เวลาที่เราจะต้องยกโทษให้คนอื่น ดูมันยากเย็นเหลือเกิน ทำอย่างไรดีค่ะ
ตอบ : แบกมันไว้ทำไม ยกมันไว้บนบ่าทำไม ปล่อยมันลงไป... ป ล่ อ ย ว า ง. . . ป ล่ อ ย ว า ง. . . และ. . . ป ล่ อ ย ว า ง. . .
          1. “จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน”(มัทธิว 5:44)
          2. “จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด”(เอเฟซัส 4:32)
          3. “จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนั้นเถิด”(โคโลสี 3:13)
          4. “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”(มัทธิว 6:12)
          5. “เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานแก่ท่านเช่นเดียวกัน”(มิทธิว 6:14-15)
          6. “ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น”(มัทธิว 5:23-24)
          7. “ถ้าผู้ใดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์...เขาทำให้ทุกท่านมีความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกัน โทษที่ผู้นั้นได้รับจากบุคคลส่วนใหญ่ก็เพียงพออยู่แล้ว จึงดีกว่าที่ท่านจะให้อภัยและให้กำลังใจเขา เพื่อเขาจะไม่ต้องรับความทุกข์เกินกว่าที่จะทนได้ ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านให้แสดงความรักต่อเขาอย่างชัดเจน”(2 โครินธ์ 2:5-8)
          8. “นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน”((ยอห์น 15:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์