ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การยกโทษพระวาจาคือยาวิเศษ  8.  การยกโทษ
ถาม
: ผมทำความบาปผิดมามากมาย ทำให้ครอบครัวต้องเสียใจ พระเจ้าจะทรงให้อภัยผมและช่วยผมให้เปลี่ยนแปลงตนเองได้หรือไม่
ตอบ : ได้ซิลูก เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเสียใหม่ โลกกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดูอเมริกาซิ...ยังสนับสนุนนโยบาย...Change..We need. ของประธานาธิบดีโอบามาเลย
          1. “ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง”(1 ยอห์น 1:9)
          2. “หากพระองค์ทรงเก็บรักษาความผิดไว้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้ แต่พระองค์ประทานอภัย จึงได้รับความเคารพยำเกรง”(สดุดี 130:3-4)
          3. “พี่น้องทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดว่าเดชะพระเยซูเจ้าพระองค์นี้ พระเจ้าทรงประกาศจะอภัยบาปให้ท่านและความชอบธรรมทั้งหลายที่ท่านไม่ได้รับโดยปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น”(กิจการฯ 13:38)
          4. “ในองค์พระคริสตเจ้า เราได้รับการไถ่กู้ เดชะพระโลหิต คือ การได้รับการอภัยบาป นี้คือพระหรรษทานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือ”(เอเฟซัส 1:7-8)
          5. “ในอดีตท่านตายแล้ว เพราะการล่วงละเมิดและไม่ได้เข้าสุหนัตทางกาย แต่พระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า โดยทรงให้อภัยการล่วงละเมิดทั้งหลายของเรา”(โคโลสี 2:13)
          6. “มาเถิดให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง ก็จะกลายเป็นขนแกะ”(อิสยาห์ 1:18)
          7. “ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น”(สดุดี 103:12)
          8. “ผู้ที่ได้รับอภัยความผิด และบาปของเขาถูกลบล้าง ย่อมเป็นสุข ผู้ที่พระยาห์เวห์ไม่ทรงกล่าวหาว่ากระทำผิด และจิตใจของเขาไม่มีความคดโกง ย่อมเป็นสุข”(สดุดี 32:1-2)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์