ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 5.  ความไว้วางใจในพระเจ้า
ถาม : ผมและภรรยามีเรื่องสำคัญๆหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เราควรทำอย่างไร ไว้วางในพระเจ้าได้จริงหรือครับ
ตอบ : แน่นอนครับ เราต้องวอนขอพระพรแห่งสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือเราในการตัดสินใจยิ่งเรื่องที่สำคัญๆคอขาดบาดตายด้วยแล้ว และให้เราไว้วางใจในพระเจ้า สวดภาวนามากๆครับ อ่านพระวาจาเหล่านี้ซิครับ
1. “ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”(ยากอบ 1:5)
2. “พระยาห์เวห์ทรงนำทางคนดีให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง และทรงพอพระทัยวิถีทางของเขา ถ้าเขาสะดุด เขาจะไม่ล้ม เพราะพระยาห์เวห์ทรงจับมือพยุงเขาไว้”(สดุดี 37:23-24)

3. “ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม ทรงสอนคนยากจนให้รู้หนทางของพระองค์”(สดุดี 25:9)

4. “พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า...พระองค์ทรงโอบข้าพเจ้าไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือข้าพเจ้าแล้ว”(สดุดี 139:3,5)

5. “เมื่อท่านได้รับองค์พระเยซูคริสตเจ้าแล้ว จงดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไป”(โคโลสี 2:6)

6. “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”(มัทธิว 6:34)

7. “เราจะสั่งสอนเจ้าทั้งสองให้รู้ว่า ควรทำประการใด”(อพยพ 4:15)

8. “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์”(โรม 8:28)

9. “พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”(สดุดี 138:8)

10. “ข้าพเจ้าจะสอนท่านและจะชี้ทางเดินให้ท่าน ข้าพเจ้าจะคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่ท่าน”(สดุดี 32:8)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์