ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ 4.  หลักการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ถาม : ทำไมจึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเหมือนคนอื่นๆเลย ผิดตรงไหน ควรทำอย่างไรดี
ตอบ : ทบทวนตนเองดูบ้างซิครับ ถ้าเพื่อนคนหนึ่งหรือสองคนในที่ทำงานไม่ชอบเรา ก็เป็นเรื่องปกติ  แต่ถ้าใครๆก็ส่ายหน้า(แม้แต่พัดลมที่บ้าน)....อย่างนี้ต้องพิจารณาตนเองครับ.... อ่านพระวาจาของพระเจ้า...แล้วคิดดีๆ จะได้คำตอบครับ
          1. “จงดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก เจริญเติบโตขึ้นจงบรรลุความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียร”(เอเฟซัส 4:15)
          2. “จงร่วมกันร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จงขับร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตใจ จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอ สำหรับทุกสิ่ง เดชะพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”(เอเฟซัส 5:19-20)
3. “จงแบ่งเบาภาระของกันและกัน แล้วท่านก็จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสตเจ้าอย่างสมบูรณ์”(กาลาเทีย 6:2)
          4. “ขอให้พระเจ้าผู้ประทานความพากเพียรและการปลอบใจ โปรดให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู”(โรม 15:5)
          5. “จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ”(เอเฟซัส 4:2-3)
          6. “จงพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคน จงมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจำเป็นเพื่อจะได้เห็นพระเจ้า”(ฮีบรู 12:14)

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์